تبلیغات
علمی

اهداف جزئی آموزش قرآن كریم در پایه اول ابتدایی

سلام دوست عزیز، خوشحالم که وبلاگ دفتر مشق رو برای مطالعه انتخاب کردی. این تاپیک هم مربوط می شه به اهداف جزئی آموزش قرآن كریم در پایه اول ابتدایی. امیدوارم همکاران پایه اول استفاده لازم رو ببرند.

ادامه مطلب را بنگرید

نوشته شده در تاریخ شنبه 20 آذر 1389    | توسط: محمد جمالده    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

درمدیرت زنگ تفریح دودیدگاه مطرح است :


1-دیدگاه مداخله گر


2-دیدگاه غیرمداخله گر


دیدگاه مداخله گرمعتقدبه مدیریت مستقیم رفتاردانش آموزان درزنگ تفریح ،ایجادتغییراتی در حیاط وزمین مدرسه وآموزش بازی های سالم وبی خطراست .


انتقاد وارد به این دیدگاه این است که با این نوع مدیریت آزادی دانش آموزان و فعالیت های خود به خودآنان که ازنظراجتماعی مفیداست محدودمی شود.


امادیدگاه دوم که مداخله گراست معتقداست که دانش آموزان درزنگ تفریح بایدکاملاً آزادباشندتابتوانندبه فعالیت هاوبازی های موردعلاقه خودبپردازند.دنباله روی ازاین دیدگاه نیزممکن است درمواردی به رشدفرهنگ ضدمدرسه منجرشود.استفاده ازآزادی منجرمی شودکه این امرمی تواندبه خصوص اثرمخربی بریادگیری دانش آموزان داشته باشد. درسالهای اخیردربسیاری ازکشورهای پیشرفته نوآوری هایی درجهت بهبودرفتاردرکلاس وحیاط مدرسه انجام شده وروش های جدیدبرای مدیریت زنگ تفریح به خوبی درجهت کاهش رفتاراختلال زا مورد استفاده قرارمی گیردکه به برخی ازآنهااشاره می شود.


1-بهبودرفتاردرسطح سازمان، کلاس ودرس 2-بهبودرفتاردر دانش آموزان ازطریق جلب مشارکت آنان دربازسازی حیاط ومحوطه بازی 3-بهبودرفتارازطریق بهبودروابط بین دانش آموزان 4-بهبودرفتاردانش آموزان ازطریق آموزش معلمان وبهبود جو مدرسه


براساس نظر واتکینس درهرمدرسه سطوح مختلفی وجودداردکه شامل الف سطح سازمان          ب-سطح کلاس   ج سطح فردی


باتوجه به این که درسطح الگوهای رفتاری خاصی بروزمی کند،مدیریت رفتاردانش آموزان درهریک ازسطوح شناخت کافی وروشهای تربیتی خاصی رامی طلبد.برای بهبودرفتاردانش آموزان درزنگ تفریح لازم است درهریک ازسطوح اقدامات تربیتی خاصی صورت گیرد.به عبارت دیگربدون توجه به این که درکلاس ودرکل مدرسه چه می گذردوچه الگوی رفتاری درآنجا حاکم است نمی توان انتظارداشت که دانش آموزان رفتارمتعادل وشایسته ای درزنگ تفریح ازخودنشان دهند.ازطرفی لازمه بهبودرفتاردرهریک ازسطوح مشارکت کامل دانش آموزان وایجادجو ومحیطی دوستانه برای بحث وگفتگو درموردرفتارقابل پذیرش وغیرقابل پذیرش وتصمیم گیری درزمینه مقررات کلاس ومدرسه یاتعدیل واصلاح آن است.


خلاصه برخی ازاصول حاکم برسطوح مختلف سازمان مدرسه ،کلاس وفرد براساس نظرمحقق فوق به شرح زیرمی باشد.


الف بهبودرفتاردرسطح سازمان


تاسازمان مدرسه ومحیطی که درآن رفتارنامطلوب بروزمی کندمورد ارزیابی واصلاح قرارنگیرد ارائه راه حل های مختلف برای مسایل انضباطی دانش آموزان چاره سازنخواهدبود.


ازویژگیهای مهم سطح سازمانی چگونگی رفتارمعلم هاومیزان همکاری آنان بایکدیکراست .درمدرسه هایی که فرهنگ مشارکتی وجودداشته باشدبرای کمک به بهبودرفتاریک یاگروهی ازدانش آموزان مبادله اطلاعات وهمکاری معلم هاصورت می گیردکه این امرتاحدود زیادی می تواندبه شناخت وحل مشکل کمک نماید.ودرحالی که درمدرسه هایی که معلم هادرانزوا کار می کنند مشکل رفتاری دانش آموزان به صورت یک مسئله بغرنج وتنبیه دانش آموزان خاطی به عنوان تنهاراه حل موردتوجه قرار می گیرد.


بهبودرفتاردرسطح سازمان رامی توان باایجادفرصت هایی برای ارزیابی مدیریت کلاس ها،روش های تدریس ،مقررات مدرسه ،الگوی رهبری ،نظام حمایت ازکارکنان وچگونگی ارتباطات فراهم آوردودرصورت لزوم هریک ازمواردفوق راموردتجدیدنظرواصلاح قرارداد.


ب بهبودرفتاردرسطح کلاس


ازعوامل دیگری که می تواند بررفتار معلم وشاگردتاثیر گذارد،شرایط کلاس می باشد.


سازمان دادن وهدایت فعالیت دانش آموزان وتسلط بروقایع پیش بینی نشده درکلاس نیازمندمهارت قابل توجه معلم است . وچگونگی مهارت معلم درمدیریت کلاس می تواندازعوامل بروزیاپیشگیری مشکلات رفتاری باشد.همان طورکه مشخص است پاسخ های واکنشی به هنگام بروزمسایل انظباطی کافی نیست بلکه مهم برنامه ریزی قبلی وانجام اقدامات لازم برای پیشگیری ازمسائل است .


واتکینس مهارت اصلی معلم رابرقراری یک نظام فعالیت درکلاس می داند.منظورفعالیت هایی است که دریک نظام وحدت یافته باشند.این محقق براین اعتقاداست که اگردرکلاس نظام فعالیت جریان نداشته باشدانظباط حاکم نخواهدشد.نظام فعالیت های کلاس شامل تعیین اهداف ،تعیین تکلیف ،توجه به ارتباطات ،درنظرگرفتن زمان برای هرفعالیت ودراختیارگذاردن منابع مناسب برای آن فعالیت است که برای هریک ازمواردفوق بایدقبلاً برنامه ریزی گردد.


از اقدامات دیگری که می تواند درکاهش رفتارنامناسب کلاس موثرباشد مشارکت دانش آموزان درتنظیم مقررات کلاس وتقویت مهارت های ارتباطی آنان به خصوص آموزش رفتارارتباطی مناسب با همکاران است .


ج بهبودرفتاردرسطح فرد


هردانش آموزبه علت شرایط ویژه خود دارای الگوی رفتاری خاص می باشدلذا هرگز نمی توان دستورالعمل ساده ای برای پاسخگویی به رفتارهای اخلاق نمای دانش آموزان درشرایط مختلف ارائه داد.علل بروز رفتارنامناسب دانش آموز درکلاس یاحیاط مدرسه می تواندناشی ازترکیب دانش آموزان درکلاس و نوع ارتباطات آنان ،رفتارمعلم ،چگونگی سازمان مدرسه ویادلایل فردی باشد.بنابرین درمرحله اول بایدتشخیص دادکه مسئله درکدام قسمت است .


جمع آوری اطلاعات توسط معلمان وتهیه فهرستی که نشان دهدچه رفتاری مشکل ایجادکرده ،درچه شرایطی رفتارموردنظربروز می کندودرچه شرایطی امکان بروزآن محدوداست .قبل ازبروزرفتارچه اتفاقی می افتد سپس ازوقوع آن چه پیش می آیدمی توان مفیدباشد.


معمولاً رفتارنامناسب دانش آموزان درموقعیت های خاص بروزمی کند بنابرین برای شناخت رفتارآنها بایدبه محیط کلاس ونحوه مدیریت آن ومهارت های حل تعارض معلم توجه نمود.


لازم به ذکراست که تعامل تجربیات معلم ها با هم درموردرفتارفردیاگروه خاص وتبادل روشهای موفقیت آمیز مشاهده کلاس یکدیگروبحث وتبادل نظر درمورد جو و مدیریت کلاس می توان درشناخت بهتررفتاراختلال زا وکاهش آن موثرواقع شود.بایددیدکدامیک ازمعلم هایاهمکاران باجلب اعتماد واطمینان دانش آموزان می تواندبه اودرجلوگیری ازرفتارموردنظرکمک کند.ممکن است معلم ودانش آموز دچار تضادوتعارض باشندوکمک شخص سوم می توانددررفع مشکل ارتباطی موثرواقع شود.رفتاردانش آموزهمچنین ممکن است نشان دهنده مشکل شخصی ونیازمندتوجه خاص باشد.به هرحال مداخله درسطح فردی لازم است که مناسب باوضعیت دانش آموزوشناخت بهبودهای اوباشد.


مداخله هایی که بتوانددانش آموز راازطریق راه های قابل پذیرش به هدف خودبرساند ازموثرترین روش هابرای بهبودرفتار دانش آموزان باشد.به همین ترتیب تقویت مهارت های مشاورمدرسه وتعیین معلم راهنمابرای دانش آموزانی که دچاراختلالات رفتاری هستندازروش های موثرکاهش رفتار ناسازگار است .


چنانچه تدابیرفوق که درحد وظایف مدرسه ومعلمان است موثرواقع نشدضروری است مدرسه به متخصصین حرفه کمک کند ، وجود خدمات حمایتی درمدرسه ،صحبت با اولیاء دانش آموزان ، تشکیل گروه های حمایت کننده ازدانش آموزان برای کمک به یکدیگرمی توانددرحل مشکلات رفتاری مفیدباشد.      


یکی ازروشهایی که به بهبودکیفیت زنگ تفریح وتجربیات بازی دانش آموزان منجرمی گردد مشارکت دانش آموزان دربازسازی حیاط ومحوطه بازی می باشد.


ازتحقیقاتی که توسط محققین دانشگاه شفیلدانگلستان درچارچوب مدرسه انجام شده است . بهسازی فضای بیرونی مدرسه رابه عنوان روشی برای مقابله بااختلالات رفتاری انتخاب کرد ه بودند.این پروژه شامل طرح برای مقابله بااختلالات رفتاری درمدرسه است که مداخله درجهت تغییرفیزیکی حیاط وزمین بازی یکی ازطرح حای فوق می باشد.دراین طرح دانش آموزان مدارس گروه آزمایش باهمکاری چندتن ازدانشجویان معماری وتحت نظارت محققان پس ازتشخیص نقاط ضعف وقوت حیاط وفضای بازی مدرسه به طراحی آن پرداختند.درشروع ازنظردانش آموزان نقاط مثبت حیاط مدرسه نقاطی بودکه آنان بابهره گیری ازخلاقیت خودوبادستکاری محیط ازامکانات ضعیف آن استفاده می کردند.عناصری که به عنوان تغییرات ضروری پیشنهادمی شدنشان دهنده رشدفکری وآگاهی از انتظارات یکدیگربود تغییرات موردنظر دانش آموزان شامل درخت ،بوفه ،وسایل بالارونده ،حیوان ،باغچه ،طناب ،زمین فوتبال ،چرخ وفلک ،بازی مکاره وحیاط پرماجرابود.


درهریک ازمدارسی که پروژه بهسازی رابرای مقابله بااختلالات رفتاری دانش آموزان انتخاب کرده بودندنوع تغییرات ایجادشده بامدارس دیگرتفاوت داشت .


درزمینه اثرات پروژه بررفتاردانش آموزان محققان به این نتیجه رسیدندکه به طورکلی مدارسی که دانش آموزان مشارکت بیشتری درطراحی وساخت محوطه بازی داشتندنتایج تحقیق برای دستیابی به اهداف مثبت تربود. به این معنی که رضایت دانش آموزان اززمین بازی واحساس آنان درموردایجادتغییرات مطلوب درحیاط مدرسه بیش ازسایرمدارس بود.


ونیزبراساس مصاحبه بامعلمان درهمه مدارسی که درمداخله برای بهسازی حیاط انجام گرفت میزان دعوا وزدوخوردوشکایات دانش آموزان درزنگ تفریح قابل ملاحظه یافته بود.به همین ترتیب میزان خستگی وبی حوصلگی دانش آموزان کمترشدورضایت آنان ازحیاط ومحوطه بازی افزایش یافته بود.


ازموثرترین برنامه ها آگاه سازی دانش آموزان ازروش های مسالمت آمیزحل اختلافات درمدرسه وتقویت همبستگی میان دانش آموزان است .


مهمترین طرح هادراین زمینه مشارکت آمیزتعارض توسط دانش آموزان ،مشاوره وجرات آموزی است .هدف این نوع مداخله هاتقویت مهارت های اساسی دردانش آموزان به خصوص توانایی گوش دادن ،تقویت اعتمادبه نفس وخودباوری است .


دربرنامه حل مشارکت آمیزتعارض بین دانش آموزان سنین مختلف ازطریق کارگا ه های آموزشی وارایه فعالیت های مختلف کمک می شودکه به یادگیری مهارت ها و راهبردهای مناسب مسائل مربوط به دگرآزاری وسایررفتارنامطلوب درمدرسه رابه صورت گروهی وخلاق حل کنند.


همچنین تکنیک های جرات آموزی کمک می کندکه دانش آموزان به جای این که با دیگران رفتاری منفعلانه یابرعکس پرخاشگرانه داشته باشند درشرایط گوناگون باخودباوری واعتمادبه نفس رفتارکنند.دراثراین برنامه آموزشی مهارت های حل تعارض اعتمادبه نفس دانش آموزان افزایش یافته ومهارت های اجتماعی آنان برای شرکت دربازی های دوست یابی تقویت می شود.


جلسات آموزش شامل تکنیک های جرات آموزی است که می تواندبرای مقابله یاپیشگیری ازآزارگری به کارگرفته شود.این جلسات به خصوص برای دانش آموزانی مناسب است که معمولاً مورد تمسخریاآزارقرارمی گیرندیامهارت های اجتماعی ضعیفی دارند.


اولین روش های دیگر پیشگیرانه ومقابله بااختلالات رفتاری دانش آموزان می توان به طرح هایی درزمینه بهبودکیفیت استخدام وآموزش ضمن خدمت معلمان وبرنامه های افزایش احترام متقابل وبهبودرابطه بین دانش آموزان ومعلمان اشاره کرد.


ازکارکردهای پنهان نقش تربیتی معلمان ومسئولان مدارس نقش الگودهی آنان است ودانش آموزان بدون تنظیم ،متوجه باشندبسیاری ازرفتارهای اجتماعی نگرش هاوارزش هااز راه تقلید و الگوگرفتن ازمربیان خودکسب می کنند.


بنابرین مهمترین قدم برای بهبودرفتاردرمدرسه وتقویت ارزشهای اخلاقی ،ارائه برنامه های مستمر،آموزش ضمن خدمت برای مدیران ومعلمان درجهت تقویت مهارت های ارتباطی آنان است . اگرقراراست تسامح وسعه صدردرمدرسه تقویت شوددردرجه اول بایدبزرگسالان مدرسه فنون و روشهای برخورد با دیگران را بیاموزند وآگاه گردندکه انسان چگونه می توانددرشرایط پرمساله بادیگران بدون ترس ،خشونت ،نیازهاوابتکارات خودرابیان کندودرعین حال درموردنیازهاوابتکارات دیگران نیزحساس باشد.


تحقق ارزش های انسانی درصورتی میسراست که معلمان وکارکنان مدرسه به این ارزش ها معتقد باشند و مهارت های لازم رابرای تبدیل آن ها به هدف های رفتاری کسب کرده باشند.اگرمعلم ها به معیارهایی که درمدرسه ارائه می شود عمل نکنندودانش آموزان این نمونه رادررفتارمعلم ها و شاگردان بزرگترنبینندامکان تحقق آن بسیارضعیف است .


اگردرمدرسه روح انصاف ،عدالت ، اعتماد بین مسئولان مدرسه ومعلمان برقرارباشد دانش آموزان عدالت ،صمیمیت واحترام متقابل رایادمی گیرند.نوع دوستی وخدمت به دیگران رادانش آموزان با مشاهده کمک شاگردان بزرگتر به کوچکتر یاد می گیرند.


نوعدوستی وتمایل خدمت به دیگران درافرادی به وجود می آیدکه درخانه ومدرسه برای این رفتار ارزش قائل شده باشند.

نوشته شدت توسط محمد جمالده آذر89

نوشته شده در تاریخ جمعه 19 آذر 1389    | توسط: محمد جمالده    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

راه کار های برای مدیریت در زنگ تفریح


1-بهبودرفتاردرسطح سازمان، کلاس ودرس 2-بهبودرفتاردر دانش آموزان ازطریق جلب مشارکت آنان دربازسازی حیاط ومحوطه بازی 3-بهبودرفتارازطریق بهبودروابط بین دانش آموزان 4-بهبودرفتاردانش آموزان ازطریق آموزش معلمان وبهبود جو مدرسه


شرح کامل پیشنهاد ونحوه ی اجرا :


آموزش و پرورش رسمی که امروزه نقش عمده ای درکشورها ایفا می کندوظیفه داردکه دگرگونی های عمیق درزندگی عمومی بوجودآورد تا زندگی اجتماعی را بهبود بخشد.


ازاین رو موسسات آموزشی اعم ازمدارس دبستان ،دبیرستان فقط رسالت ندارندکه در انتقاد دانستنیهای معلوم که دربرنامه آموزشی تعیین شده اند همت گمارند بلکه اینگونه موسسات وظیفه دارند دانش آموزان رابرای زندگی اجتماعی و رعایت مقررات انظباطی و همچنین پذیرش مسئولیت درمحیط مدرسه واجتماع بطورکلی آشنا سازند . آنهارابرای پذیرش مسئولیتهای آینده آماده سازند امروزه گسترش و توسعه حس انتقاد و قضاوت ، شکوفایی استعدادها،آگاهی برای زندگی اجتماعی وتقبل مسئولیتهای اجتماعی ،رسالت اساسی آموزش و پرورش را تشکیل می دهند .


زنگ تفریح جزیی اززندگی وبرنامه روزمره هرمدرسه وبراساس نظراکثردانش آموزان بهترین زمان مدرسه است .دراین فرصت کوتاه و پرهیجان دانش آموزان ازمحیط جدی وخشک کلاس با سروصدای فراوان به حیاط می ریزند.برخی با توپ بازی ،کشتی ،دویدن یا انجام فعالیت های پرهیجان دیگرانرژی جسمانی خود را تخلیه می کنند.برخی دیگردست دردست هم یا درکنارهم راه می روند تا داستان های تمام نشدنی خود را برای یکدیگرنقل کنند.بعضی نظاره گرخاموش بازی های سایرین هستند وبعضی دیگرخشم وعقده های درونی خودرا با درگیری جسمانی یاخشونت کلامی برسرهمسالان یادانش آموزان ضعیف ترخالی کنند.


دراین تحقیق درمورد اثرات زنگ تفریح وتاثیرآن برروابط اجتماعی دانش آموزان وهمچنین اثرات مثبت ومنفی زنگ تفریح وهمچنین اثراتی که دربهبود رفتاردانش آموزان درسطح کلاس وسازمان دارد تحلیل وبررسی شده ودرپایان نیزبه جمع بندی اقداماتی که درزمینه بهبودکیفیت زنگ تفریح شده است می پردازیم .


دوره نوجوانی دوره برخورد فعال با محیط اجتماعی است .دراین دوره وابستگی های خانوادگی کمرنگ می گردد.همانندسازی نوجوانان باگروه همسالان تقویت می شودوگروه گرایی به اوج خود می رسددراین دوره احراز هویت ،شخیصت طلبی ،استقلال جویی ،حمایت وهمدردی وکسب نقش های اجتماعی درنوجوانان موردتوجه است .


مدیران ومربیانی که بانوجوانان کارمی کنندبایدبه این نکته توجه داشته باشندکه این گروه نگران موقعیت اجتماعی خودهستندومایلنددرگروه همگنان خوداحساس ارزش کنند و زودتردرگروه بزرگسالان واردشوندودرمدرسه موردتوجه وتاثیرقرارگیرند.آنان همواره دربنداستقلال اخلاقی ، اقتصادی و فکری خود هستند و دوست دارند دربرنامه ریزی های مدرسه ومقررات آن موردمشورت قرارگیرندوشرکت داده شوند.


باتوجه به ویژگیهای اجتماعی نوجوانان وبه منظورتحکیم موقعیت اجتماعی آنان بایدبرنامه ها ، روشهای تدریس ،کیفیت روابط مربیان ومعلمان بویژه مدیران ومعاونان بادانش آموزان دوره راهنمایی به گونه باشدکه به رشداجتماعی آنان کمک کندوزمینه بروزلیاقت وقبول مسئولیت در امور خانه ومدرسه درآنان فراهم گردد.


زنگ تفریح هم فرصتی برای استراحت ورفع خستگی کودکان ونوجوانان وهم مهمترین وسیله اجتماعی شدن آنان به شمارمی رودوتجربیاتی که دانش آموزان درزنگ تفریح به دست می آورند می توانددرنگرش آنان نسبت به خودمدرسه وتحصیل اثربگذارد.بنابرین زنگ تفریح فرصتی است تا دانش آموزان گروه های سنی مختلف ضمن بازی گروهی باهم دوست شوند و به قول بلاچفورد : شبکه های مهم اجتماعی را درمدرسه ایجاد کنند .


درکشورمامدیرمدرسه نقش چندانی درمدیریت زنگ تفریح برعهده ندارددرعوض نقش ناظم یامعاون مدرسه دراین زمینه کاملاً برجسته است .اومعمولاً باوضع مقرراتی که غالباً برای دانش آموزان توجیه نشده است مانند:توپ نیاورید،ندوید،کش بازی نکنید،روی زمین خط نکشید و ... سعی می کند ازتصادم ودرگیری دانش آموزان وبروزخشونتهای اجتماعی آنان به یکدیگرجلوگیری کند.


بعضی معاونین گاه باخط کش یاوسیله تهدیدکننده دیگری نیزبرا ی ترساندن  واحیاناً بقیه متخلفین به همراه دارند ودرحالی که میان دانش آموزان قدم می زنند مترصدند تا دانش آموزان پرخاشگر،بی انضباط ومتخلف رابه سزای اعمال خودبرسانند.


آنان عقیده دارندبااین که بسیاری ازدانش آموزان رفتارمعقولی درداخل کلاس هاازخودنشان می دهندامادرحیاط مدرسه بی انظباط ،خش وغیرقابل کنترل هستند.


درمورداثرات مثبت ومنفی زنگ تفریح وبررسی نظرات مهمترین عوامل ذینفع بعضی ازدانش آموزان ومعلمان، تحقیقاتی درکشور ماصورت گرفته است درحالی که این بخش اززندگی درمدرسه همانند سایر برنامه های آموزشی وپرورشی به خاطراثراتی که می توانددرزندگی عاطفی واجتماعی دانش آموزان داشته باشدنیازمندتوجه خاصی می باشد .


تحقیقات درزمینه زنگ تفریح وجنبه های اجتماعی زندگی درمدرسه دربسیاری ازکشورهای صنعتی پیشرفته به خصوص درانگلستان فراوان است .


پژوهش اسمیت و شارپ درموردآزارگری درمدرسه نشان می دهدکه بسیاری ازمعلم های انگلیسی به این دلیل که اکثردعواهاوابرازخشونت دانش آموزان به یکدیگراغلب درزنگ تفریح صورت می گیرد و این امرکه متمرکزکردن حواس دانش آموزان پس ازبازی شلوغ وپرهیجان زنگ تفریح دشوار است و نظرمثبتی در مورد این زنگ ندارندوترجیح می دهندکه زنگ تفریح کوتاه ترشود و یا حتی تغییر دردرس به صورت چند تگ زنگ اعلام شود . گفتنی است که دراین کشورمسئولیت مراقبت از دانش آموزان درحیاط به هنگام زنگ تفریح به خوبی درمدارس ابتدایی به عهده معلمان مدرسه است که به نوبت این وظیفه راانجام می دهند.اتحادیه معلمان انگلیس درزمینه انظباط درمدرسه زنگ تفریح رابه عنوان مهمترین زمان بروزمسایل رفتاری ازقول معلمان نقل کرده است .


علیرغم نظرمعلمان ،نظرشاگردان درموردزنگ تفریح کاملاًمثبت است .نتایج تحقیقات نشان داده است که اکثردانش آموزان گروه نمونه بااین که ازحیاط مدرسه وفضای فیزیکی محوطه بازی خود ناراضی بودندزنگ تفریح رابه عنوان تجربه ای مثبت تلقی نموده اند.دلیل اصلی رضایت دانش آموزان اززنگ تفریح فرصتی است که این زنگ برای ایجاددوستی وانجام بازی های مختلف به آنهامی دهد امادانش آموزان دبیرستانی ازاین که دراین ساعت می توانندبادوستان خوددرمدرسه آزادانه درباره معلم هاصحبت کنندوازفشارهای کنترل بزرگسالان درامان باشنداظهاررضایت کرده اند.


بلاچفورد در زمینه بررسی نوع بازی هایی که معمولاً درحیاط مدرسه انجام می شود نشان داده است که نوع بازی های دانش آموزان درمقاطع مختلف تحصیلی باهم تفاوت دارند. به این معنی که دانش آموزان دوره ابتدایی بیشترعلاقمند به بازی های دسته جمعی وپرهیجان یعنی بازی هایی هستندکه محیط مدرسه رازنده وشاداب می کنددرحالی که دردانش آموزان دوره دبیرستان میل به بازی های گروهی تقلیل می یابد وتمایل بیشتری به محبت وراه رفتن بادوستان پیدا می کنند.


البته به این معنی نیست که برای دانش آموزان دبیرستان اهمیت کمتری داردبرعکس این زنگ وسیله مهمی برای برقراری ارتباطات اجتماعی وتقویت دوستی هاست ازطرفی مشاهده بازی دانش آموزان درمدرسه نشان می دهدکه درهرمدرسه بازی های خاصی که درارتباط بافرهنگ وزندگی غیررسمی درآن مدرسه است رواج دارد.نقش بازی دردوره ابتدایی بیشترتسهیل برقراری رابطه اجتماعی است


درحالی که درسال های بعدی نقش آن حمایت وحفظ دوستیها می باشد که دراین حمایت به خصوص به هنگام امتحانات وآماده شدن برای ورود به زندگی اجتماعی پس ازدوران مدرسه باز می باشد.


بنابرین دوستی هایی که درزنگ تفریح پا یه گذاری می شوددرطول زندگی برای فرد ارزشمند خواهد بود وطبیعتاً درمقابل نکات مثبت زنگ تفریح واثرات مهم اجتماعی آن درمواقعی نیزکودکان ونوجوانان رفتاری منفی ازقبیل سربه سریکدیگرگذاشتن ،اذیت کردن وکتک کاری از خود نشان میدهند که این امربه خصوص درمدارس پسرانه بیشترمشهوداست .بااین که هدف شوخی های سبک زنگ تفریح وازنظرعاطفی برای دانش آموزان نارحت کننده باشد وبرپیشرفت تحصیلی وآرامش فکری آنان اثرمنفی گذارده محیط مدرسه رابرایشان تلخ وناگوارمی کند. وقوع این نوع رفتارهای خشن نشان دهنده وجود روابط ناسالم بین همسالان می باشدروابطی که براساس سلطه جویی وسلطه پذیری شکل گرفته است . درموردچگونگی تغیراتی که دردهه اخیردرانگلستان درزنگ تفریح وبه خصوص درجهت کاهش زمان آن به دست آمده توسط بلاچفورد پژوهش صورت گرفته این تحقیق نشان می دهددلیل اصلی کاهش زنگ تفریح به منظورافزایش ساعات تدریس بوده است .یکی ازدلایل این امردرکشورفوق وجودرقابت بین مدارس ،توجه به نتایج امتحانات وگرایش به تقویت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است .


دلیل مهم دیگرکاهش زمان زنگ تفریح تمایل به پیشگیری مسائل رفتاری دانش آموزان بوده است .


بااینکه در5سال اخیربه خاطراستراتژی مختلف به کارگرفته شده درزمینه بهبهودرفتاردانش آموزان مدارس ابتدایی درمقایسه بادانش آموزان دبیرستانی رفتاربهتری داشته اند به طورکلی نظرمعلمان این بود که استانداردهای رفتاردرمدارس پایین آمده است .بی احترامی نسبت به بزرگسالان ومحیط ورفتارپرخاشگرانه بیشترشده وتعداددانش آموزانی که رفتارناشایست ازخودبروزمی دهندافزایش یافته است .


دراین تحقیق معلمان همچنین عقیده داشتندکه رفتاردانش آموزان درخارج ازمدرسه نیزدرمقایسه باسالهای گذشته بدترشده است .به طورمثال نظراغلب معلم هااین بودکه دانش آموزان دربازی های خودمثل سابق سازنده وخلاق نیستند.بسیاری ازآنان درحیاط بیکار می گردند وکارخاصی نمی کنند.


بازی های سنتی کاهش پیداکرده وسطح بازیها پایین آمده است وبه خصوص برای پسرهابازی نوعی نمایش قدرت درآمده است .بعضی ازمدیران پیشنهادکرده اندکه باید به دانش آموزان بازی های سنتی   فراموش شده آموزش داده شود.


ازتغییرات دیگرتغییروضع فیزیکی حیاط مدارس بود.به طورمثال توجه به امنیت دانش آموزان باعث شده که بعضی ازوسایل بازی درحیاط به خاطرخطرات احتمالی جمع شود.درمدارس دیگربه این دلیل که حیاط خالی ،خشک وجدی مدرسه می تواند خودعاملی برای بروزرفتارپرمشکل دانش آموزان باشد.اقداماتی درجهت بهبودفضای فیزیکی مدرسه انجام داده اند.مثلاً ایجادیک محوطه سبز،نصب چندوسیله بازی و... ،نگرانی مدیران برای ایجادامنیت بیشتربعضی مدارس رابه کاهش بازی وایجادمحدودیت برای حرکت وفعالیت کشانده است .بااین که توجه به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان باافزایش ساعات تدریس وکنترل رفتاردانش آموزان مفیداست اماطبیعتاً کاهش زنگ تفریح یعنی زمانی راکه دانش آموزان می توانندباتعامل وبازی بایکدیگربه صورت غیرمستقیم به کسب تجربیات اجتماعی ارزشمندبپردازندمحدودکند.این محدودیت به خصوص ازاین نظردارای عواقب منفی است که بسیاری ازکودکان ونوجوانان به علت زندگی درآپارتمان های کوچک ومحدودیت فیزیکی محیط زندگی فرصت تعامل وبازی باهمسالان خودراندارند.ازطرفی حمل ونقل بسیاری ازدانش آموزان بااتوبوس به مدرسه فرصت بازی بادوستان راازآنان می کیرد.لذا ضروری است برای کودکان ونوجوانان فرصت هایی به وجودآیدتازمانی رادرروزبتواننددرمحیطی آزادبه تعامل وبازی بایکدیگربپردازند. زنگ تفریح می تواندفرصت ارزشمندی برای تقویت مهارت های اجتماعی دانش آموزان واستقلال آنان ازبزرگسالان فراهم آورد. ازطرفی وجودمسایل انضباطی درزنگ تفریح این گرایش رادربعضی ازمدیران ومسئولین به وجومی آوردکه باکاهش این زمان یاکنترل بیشتردانش آموزان آرامش وامنیت بهتری رادرمدرسه تضمین نمایند.بدین ترتیب بزرگسالان مدرسه نقش مهمی برای رفع تضاد فوق به عهده دارند.

نوشته شده در تاریخ جمعه 19 آذر 1389    | توسط: محمد جمالده    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

راه کار هاتی برای مدیرین در زنگ تفریح

نوشته شده در تاریخ جمعه 19 آذر 1389    | توسط: محمد جمالده    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

شعر پاکیزگی هوا

   شعری که تو این پست می خوام قرار بدم، مربوط به آموزش پاکیزگی به دانش آموزان دبستانی می شه. از این شعر می شه تو روز هوای پاک استفاده کرد. امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره.

یه روز یه گنجشک سیاه                    اومد رو بوم خونه ام

اول نشست رو پنجره                    بعدش نشست رو شونه ام

گفتم گنجشک کجا بودی؟                    که انقدر سیاه شدی؟

تو رنگ مشکی اُفتادی                    یا که تو قیر سیاه شدی

به من نگاهی کرد و بعد                   به آسمون اشاره کرد

به دود زشت ماشینا                    به دور دورا اشاره کرد

کاشکی که آسمونمون                  تمیز باشه، آبی باشه

کاشکی شبهای شهرمون                   همیشه مهتابی باشه


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 10 آذر 1389    | توسط: محمد جمالده    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

سی سئوال تستی جغرافیا پنجم ابتدایی (مجموعه شماره 1 )

1- کدام دسته از محصولات زیر را به صورت دیم می توان کاشت ؟

الف ) برنج وپنبه   ب ) گندم وجو     ج ) مرکبات و برنج     د ) برنج وچای

2- از اتصال کدام رودها ، اروند رود به وجود می آید ؟

الف )دجله وفرات   ب ) کارون وفرات ج ) کارون وشط العرب  د ) هیرمند وکارون

3- دریاچه سوان در کدام کشور قرار دارد ؟

الف ) ایران   ب ) ترکیه    ج ) ارمنستان     د ) جمهوری آذربایجان

4- منابع گاز عسلویه ، در کدام یک از آب های زیر قرار دارد ؟

الف ) دریای خزر ب ) دریای عمان    ج ) دریاچه ارومیه     د ) خلیج فارس

5- کدام رود مرز بین کشورهای ایران ، ارمنستان و آذربایجان را تشکیل می دهد ؟

الف ) ارس  ب ) کورا   ج ) اترک     د ) تجن

6- مردم پاکستان به چه زبانی صحبت می کنند ؟

الف ) عربی ب ) فارسی دری    ج ) ترکی    د ) اردو

7-کدام جمله درباره ی صنایع مادر صحیح است ؟

الف ) اغلب در داخل و اطراف شهرها قرار دارند      

ب ) تولیدات آن ها به طور مستقیم به مصرف می رسد

ج ) اتومبیل سازی از صنایع مادر است.

د ) ذوب آهن و ماشین سازی از صنایع مادر هستند .

8- مردم کدام یک از شهر های زیر ترک زبان هستند ؟

الف ) عشق آباد     ب ) ایروان     ج ) باکو         د )مرو

9- کدام قاره دیرتر از بقیه شناخته شد ؟

الف ) آمریکا   ب ) استرالیا    ج ) آفریقا     د ) قطب جنوب

10- کدام عبارت صحیح نیست ؟

الف ) هر نصف النهار می تواند زمین را به دو نیم کره تقسیم کند.

ب ) هر مدار با مدار بالاتر و پایین تر از خود موازی است .

ج ) هر مدار می تواند زمین را به دو نیم کره تقسیم کند .

د ) هر نصف النهار در قطب ها نصف النهار های دیگر را قطع می کند.

11- کوچک ترین وبزرگ ترین کشور همسایه ی ایران به ترتیب کدام گزینه است ؟

الف ) ارمنستان- پاکستان    ب ) آذربایجان – ارمنستان  

 ج ) پاکستان – ارمنستان       د ) آذربایجان – پاکستان

12- محصول کارخانه های پتروشیمی چیست ؟

الف ) مواد شیمیایی       ب ) کود شیمیایی     ج ) مواد شوینده     د ) پلاستیک وچسب

13- کدام فعالیت اقتصادی ، درآمد زیادی را نصیب مردم ترکیه کرده است ؟

الف ) تولیدات صنعتی    ب ) تولید محصول کشاورزی    ج ) جذب گردشگر    د ) پرورش دام و تولید چرم

14- کدام کشور از نظر ناهمواری های طبیعی با بقیه تفاوت دارد ؟

الف ) ارمنستان    ب ) پاکستان    ج ) ترکیه    د ) افغانستان

15- کدام اقیانوس در میان قاره های آمریکا و آسیا فرار دارد ؟

الف ) هند    ب ) اطلس     ج ) آرام     د ) منجمد شمالی

16- رود قزل ایرماق به کدام دریا می ریزد ؟

الف ) مرمره   ب ) اژه    ج ) سیاه   د ) مدیترانه

17- یک کشتی برای عبور از « بندر بصره » به « بندر کراچی » به ترتیب از کدام آب ها می گذرد ؟

الف ) خلیج فارس ، دریای عمان و اقیانوس هند     ب ) دریای عمان ، خلیج فارس و اقیانوس هند

ج ) اقیانوس هند ، خلیج فارس و دریای عمان        د ) اقیانوس هند ، دریای عمان و خلیج فارس

18- شهرهای اسلام آباد ، عشق آباد وایروان به ترتیب مرکز کدام دسته از کشور های زیر هستند ؟

الف ) ارمنستان – افغانستان – پاکستان     ب ) ترکمنستان – پاکستان – ارمنستان

ج) افغانستان – پاکستان – ترکمنستان       د ) پاکستان – ترکمنستان – ارمنستان

19- ایران در کدام نیم کره ها قرار دارد ؟

الف ) شمالی – شرقی    ب ) شمالی – غربی    ج ) جنوبی – غربی      د ) جنوبی – شرقی

20-  کدام کشور گردشگران بیشتری را به خود جذب می کند ؟

الف ) ارمنستان   ب ) ترکمنستان     ج ) ترکیه     د ) آذربایجان

21- کدام کشور همسایه ی ایران به دریا راه ندارد ؟

الف ) ارمنستان   ب ) پاکستان   ج ) ترکیه   د ) عراق

22- بر روی نقشه های جهان نما کدام اقیانوس دو تکه نشان داده می شود ؟

الف ) آرام   ب )  منجمد جنوبی    ج ) منجمد شمالی    د ) هند

23- مهمترین پالایشگاه نفت ایران در ...... قرار دارد .

الف ) آبادان    ب ) اهواز    ج ) بوشهر    د ) عسلویه

24- کارخانه ی پتروشیمی برای کدام یک از کارخانه های زیر مواد اولیه تولید نمی کند ؟

الف ) بلور سازی     ب ) صنایع بهداشتی    ج ) لوازم الکتریکی      د ) یخچال سازی

25- تشابه حرکت چرخشی و حرکت انتقالی زمین چیست ؟

الف ) مدت حرکت     ب ) جهت چرخش      ج ) پیدایش فصل ها      د ) پیدایش شب و روز

26- نخستین عامل توسعه و گسترش صنعت توجه به ...... است .

الف ) صنایع مادر    ب ) صنایع مصرفی    ج ) منابع و معادن      د )ماشین ها و ابزارها

27- کدام جمله در مورد پاکستان درست نیست ؟

الف ) توسعه صنایع جدید در پاکستان مورد توجه است .

ب ) بیشتر جاهای پاکستان کوهستانی است .

ج ) در جلگه ی  سند محصول فراوان به دست می آید.

د ) پاکستان در درجه اول یک کشور کشاورزی است.

28- کشت کدام محصول به خاک حاصل خیز و آبرفتی و آب فراوان نیاز دارد ؟

الف ) برنج  ب ) چای    ج ) گندم     د ) خرما

29- چرا در اطراف شهرهای بزرگ دامپروری های صنعتی و پیشرفته به وجود آمده است ؟

الف ) به دلیل کاهش افراد شاغل در این رشته

ب ) به دلیل پیشرفت علم وتکنولوژی

ج ) برای تولید گوشت ولبنیات مورد نیاز شهرها

د ) برای استفاده از امکانات شهری

30- کدام دسته از صنایع زیر ، جز صنایع مادر محسوب می شوند ؟

الف ) ذوب آهن ، فولاد ، یخچال سازی     ب ) بلورسازی ، ذوب آهن ، پتروشیمی

ج ) ذوب آهن ، پتروشیمی ، ماشین سازی    د ) ماشین سازی ، پتروشیمی ، کاغذ سازی

نوشته شده توسط محمد جمالده آبان 89

نوشته شده در تاریخ شنبه 29 آبان 1389    | توسط: محمد جمالده    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

دانستنی هایی درباره ویروس وباکتری

ویروس چیست؟

ویروس ها آنقدر کوچکند که با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند. نمی توانند به خودی خود تکثیر شوند، از اینرو باید به یک سلول میزبان حمله کرده و بر آن غلبه کنند تا بتوانند ذرات ویروسی بیشتری بسازند.

ویروس ها از مواد ژنتیکی (DNA یا RNA) تشکیل شده اند که با پوسته ای پروتئینی احاطه می شوند. آنها قادر به نزدیک شدن به سلول ها و وارد شدن به آنها هستند. سلول های غشای مخاطی، مثل سلول هایی که در راه تنفسی که از آن هوا را استنشاق می کنیم وجود دارند، چون با پوسته ی پروتئینی پوشیده نشده اند، معمولاً درمقابل حملات ویروسی ضعیف هستند.

باکتری چیست؟

باکتری ها موجوداتی تک سلولی اند. این موجودات از آنجا که قدرت تقسیم شدن دارند، می توانند به خودی خود تکثیر شوند. شکل آنها متغیر است و پزشکان با استفاده از این خصوصیات آنها را به گروه های مختلف تقسیم می کنند. باکتری ها همه جا وجود دارند، داخل و خارج از بدن ما. اکثر آنها کاملاً بی خطر هستند و حتی برخی آنها برای بدن فایده هم دارند. اما بعضی باکتری ها ممکن است باعث ایجاد بیماری شوند. دلیل آن ممکن است این باشد که در محل نامناسبی وارد شده اند و یا صرفاً به منظور حمله کردن به بدن ما ساخته شده اند.

بیماری چطور از طریق ویروس و باکتری منتقل می شود؟

بیماری های ویروسی و باکتریایی هر دو به شیوه های یکسان منتقل می شوند:

 • فردی که سرماخورده باشد می تواند بیماری را با عطسه یا سرفه منتقل کند.
 • باکتری و ویروس از طریق لمس کردن یا دست دادن با فردی دیگر پخش می وند.
 • دست زدن به غذاها با دستان آلوده نیز باعث انتقال ویروس یا باکتری از طریق روده و امعاء درونی می شود.
 • مایعات بدن مثل خون، بزاق، و مایع منی ممکن است حاوی موجودات آلوده باشد و انتقال این مایعات، مثلاً با تزریق یا رابطه ی جنسی، اهمیت زیادی دارد به ویژه برای بیماری های ویروسی مثل هپاتیت و ایدز.

چطور از بیماری جلوگیری کنیم؟

 • دستانتان را به طور کامل بشویید (این کار معمولاً بهترین راه جلوگیری از ابتلا به سرماخوردگی است).
 • دست دادن با فردی که سرماخورده است خطرناک است، به همین دلیل سعی کنید بعد از دست دادن از لمس کردن بینی و چشمها خودداری کنید.
 • غذاها باید تا حد امکان سریع پخته شود یا سرد شود.
 • سبزیجات  گوشت را باید به طور جداگانه بسته بندی کرد و د طبقات مختلف یخچال نگه داری نمود.
 • گوشت باید قبل از مصرف به خوبی پخته شود.
 • به یاد داشته باشید که غذاهایی که حاوی این موجودات میکروسکوپی هستند، ممکن است بو و ظاهر بد نداشته باشند.
 • بعضی از این موجودات با پخته شدن غذا می میرند اما ممکن است بقایایی سمی از خود به جای بگذارند که باعث ایجاد حالت تهوع و استفراغ می شود.
 • استفاده از کاندوم در رابطه ی جنسی انتقال بیماری هایی که معمولاً از طرق رابطه ی جنسی منتقل می شوند را تا حد زیادی کاهش می دهد.

بیماری های باکتریایی چطور درمان می شوند؟

بیماری های باکتریایی معمولاً با مصرف یک آنتی بیوتیک خاص که فقط باکتری که باعث بیماری شده را می کشد، درمان می شوند. پزشک برای امینان از نوع درمانی که باید برای شما استفاده کند، معمولاً از شما نمونه ی ادرار می گیرد یا گلویتان را بررسی می کند.

بیماری های ویروسی چطور درمان می شوند؟

ویروس ها تا زمانیکه وارد سلول های بدن نشوند، قادر به تکثیر نیستند. به همین دلیل است که درمان بیماری های ویروسی معمولاً به سیستم دفاعی بدن خود بیمار واگذار می شود. درمان بیماری های ویروسی مثل آنفولانزا شامل موارد زیر است:

 • خوردن مقدار کافی آب
 • خانه ماندن. افرادی که در چنین موقعیت هایی سر کار یا مدرسه می روند، نه تنها ممکن است این ویروس را به همکاران یا همکلاسی هایشان منتقل کنند، بلکه احتمال زیادی وجود دارد عفونت باکتریایی هم بگیرند.
 • استفاده از مسکن یا سایر داروهای مشابه برای پایین آوردن درجه حرارت بدن.
 • برای اکثر بیماری های ویروسی واکسن ساخته شده است. واکسن به بدن برای مقابله با این بیماریها کمک میکند.

تعداد کثیری از درمان های ضدویروسی ساخته شده است که از تکثیر ویروس ها جلوگیری کرده و باعث می شود بیماری سریعتر روند درمان خود را طی کند. اما متاسفانه این درمان ها هنوز روی تعداد اندکی از ویروس ها قابل استفاده است.

آنتی بیوتیک هیچ تاثیری بر بیماری هایی مثل سرماخوردگی یا آنفولانزا ندارد و بهتر است مصرف آنتی بیوتیک را برای بیماری های باکتریایی محدود کنیم که به خودی خود بهبود نمی یابند. مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک، با ترغیب بدن برای رشد باکتری های مقاوم دربرابر آنتی بیوتیک، اثر آن را کاهش می دهد.

نوشته شده توسط محمد ن 89

نوشته شده در تاریخ شنبه 29 آبان 1389    | توسط: محمد جمالده    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ویژگی های عاطفی کودکان دیر آموز :

ویژگی های عاطفی کودکان دیر آموز :

نگرش کودکان دیر آموز،به مدرسه و تحصیل معمولا منفی است.تعداد غیبت های آنان بیشتر است و در بسیاری از موارد از سوی معلم و همکلاسان خود طرد می شوند. این نگرش منفی نسبت به کودکان دیر آموز در کلاس سوم تا پنجم بیشتر است شاید به این دلیل که آنها مشکلات سازگاری بیشتر دارند. گاهی این دانش آموزان تعارض های اجتماعی خود را به شکل پرخاشگری نشان می دهند چرا که در هنگام مواجهه با بحران های بین فردی و شخصی ساز و کار های ناکارآمدی برای مقابله در پیش می گیرند.

دیر آموزان انگیزه بالایی ندارند و همین امر موجب درماندگی، ناامیدی و پایین آمدن عزت نفس آنها در مدرسه می شود.تجربه شکست مکرر در کلاس،فقدان هدف برای آینده،نگرش منفی همکلاسان و روش های نادرست آموزش،رشد انگیزه تحصیلی این کودکان را به شدت کاهش می دهد.این کودکان از مشکلات رفتاری خود آگاه نیستند و نمی توانند عواطف خود را به طور مناسب ابراز کنند.از کشف مشکل آنها ناتوانیم و آموزشهای لازم را در برخورد با این کودکان ندیده ایم.

 * دانش آموزان با ناتوانی یادگیری چه کسانی هستند:

کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری گروهی از کودکانی هستند که ظاهر طبیعی دارند و رشد جسمی و قد وزنشان حاکی از بهنجار بودن آنان است،هوششان در حد متوسط می باشد به خوبی صحبت می کنند ومانند سایر کودکان بازی کرده وبا دیگران ارتباط برقرار می نمایند در خانه کارهایی راکه والدین به آنها واگذار می کنند به خوبی انجام می دهند در مهارت های خودیاری نیز مشکل بسیار مشخص و چشمگیری ندارند.اما در مهارت های تحصیلی با مشکل بسیار مشخص و چشم گیری ندارند.اما در مهارت های تحصیلی ودرسی و مفاهیم پیشرفت تحصیلی با مشکل روبروینداین کودکان در ابتدا با همسالان خود چندان تفاوتی از نظر درسی ندارند اما به تدریج و با افزایش پیچیدگی دروس این فاصله بیشتر خواهد شد توانمندی آنها در یادگیری مطالب  به طور قابل ملاحظه ای با دیگر همسالان متفاوت است ویادگیری مهارت های آموزشگاهی مانند خواندن و نوشتن و حساب کردن به شیوه معمول در مدارس بر ایشان دشوار می باشد این مشکل معمولا بعد از آنکه کودک مدتی در مدرسه مشغول تحصیل می شود ظاهر می گردداین کودکان در ابتدا اطمینان کافی به پیشرفت تحصیلی خود دارند به تدریج در می یابند که کودکان دیگر نسبت به آنها از وضعیت تحصیلی بهتری برخوردارند عدم شناخت این دانش آموزان از سوی معلم و اولیا تاثیرات بدی را به لحاظ فردی و اقتصادی و اجتماعی بر روی دانش آموزان و اولیا و جامعه می گذارند احساس عدم توانایی در اینگونه دانش آموزان بکار بردن روشهای منسوخ گذشته از سوی مدرسه واولیا(فشار ها،تحقیرها،سرزنش های مقایسه ای ناروا) موجب عدم اعتماد به نفس،احساس تحقیر وافسردگی و نهایتا مردودی وترک تحصیل را همراه دارد.

 *  راه چاره

مسلم است که کار با دانش آموزان دیرآموز باید دور از نگرش منفی و تعصب صورت بگیرد.باید این نگرش در جامعه آموزشی و خانواده ایجاد شود که دیر آموزان متعلق به جامعه عادی هستند واستثنایی تلقی نمی شوند.به عبارت دیگر اگر یک کودک دیر آموز در نظام  آموزشی درست نبیند و سرانجام با بر چسب استثنایی وارد مراکز ویژه شود نشان دهنده ناکارآمد بودن روش آموزشی است.والدین باید نقش خود را به عنوان معلمان طولانی مدت کودک،بپذیرند و پذیرفتن این نقش مستلزم آن است که بین خانه و مدرسه همکاری و ارتباط بیشتر و فعالتری ایجاد شود.بنابراین معلمان این دانش آموزان باید آموزش مناسب و دوره های مربوطه را بگذرانند ودارای شناخت کافی از کودکان و نحوه ارتباط با خانواده های آنان باشند. در حال حاضر بهترین کمک به این کودکان آن است که: خانواده ها به طور موثر با معلم همکاری کرده و معلم از این همکاری استقبال کند. این کودکان در کلاس هایی قرار گیرند که دارای دانش آموز کمتری باشد تا معلم بیشتر به آموزش انفرادی بپردازد وبه تدریج کودک را درگیر فعالیت های گروهی و دروس جمعی نماید. پیشرفت این کودکان به صورت هفتگی ثبت شود در این صورت نیاز از وجود یک مشاور کمک گرفته شود.

 * این پیام کودکانی است که از ناتوانایی یادگیری رنج می برند:

کاش : برای آموختن به من به راهنمایی شفاهی و آموزش  کلامی بسنده نکنی،من نیازمند رهبری عملی توام.

کاش : مرا آزاد بگذاری واز کندی حرکاتم ناشکیبا نشوی و به خاطر عملکرد ناشیانه ام فرصت کسب تجربه و یادگیری را از من سلب نکنی.

کاش : در آموزش به من در انتظار معجزه نباشی تا از کوشش و مبارزه در آموختنم مایوس نشوی.

کاش : به من فصت بدهی تا کارهایم را خود انجام دهم و آهنگ کند رفتارم را پذیرا باشی و به تعجیل وادارم نکنی.

کاش : صبورانه بگذاری میزان سرعتم را خود تعیین کنم تا بدانی در پناه صبر تو خواهم آموخت.

کاش : مرا سرزنش نکنی که من به علت عدم توانایی مستحق ملامت نیستم واندک پیشرفتم را مقدمه پیشرفت دیگر تلقی کنی.

نوشته شده در تاریخ جمعه 28 آبان 1389    | توسط: محمد جمالده    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

مشکلات نوشتن املا

 

١-تلفظ صحیح کلمه ها و ترکیب های درس

2-روان و رسا خوانی متن درس

3-به کاربردن کلمه های درس در جمله

4-تعیین تعدادی حروف جهت پیدا کردن کلماتی که دارای این حروف هستند ازمتن درس توسط دانش آموز

5-به کاربردن وضعیت نوشتن نقطه نسبت به شکل حروف یعنی محل قرارگرفتن نقطه در پایین یا بالا و تعداد نقطه

6-به کارگیری صحیح نشانه ی تشدید در کلمات مشدد درس تا ویژگی نوشتاری این کلمات در ذهن دانش آموزان تثبیت گردد .

7-به کارگیری حروف چند شکل و یک صدا در کلمات که یک دسته از آن ها حرف (( س ، ص ، ث )) هستند که در زبان فارسی یک گونه صدا دارند .

8-یادداشت کردن اشتباهات املائی دانش آموزان به منظور آموزش جبرانی آن ها در فرصت های مناسب مانند جمله سازی

9-شناخت کلمات مخالف ، هم معنی و هم خانواده های درس

10-دادن تمرین های متفاوت جهت شمارش دندانه ها

11-ساختن کلمات ترکیبی جهت تقویت املاء

12-گفتن املاء پای تخته از کلمه هایی از درس که ارزش املائی دارند .

۱۳-پیدا کردن املای صحیح کلمات از روی کتاب  توسط دانش آموز

14-در صورت امکان موقع تصحیح نمودن املاء ، دانش آموزان را انفرادی نزد خود فراخوانده تا به غلط املائی خود توجه کنند .

15-در قرائت املاء ، جملات از هم گسیخته و بی ربط ( کلمه به کلمه ) گفته نشود و به صورت جمله بیان شود .

16-متن املائی را که می خواهیم به دانش آموز بگوییم ، انتخاب می کنیم و یک بار می خوانیم تا دانش آموزان ارتباط معانی کلمات و مضمون کلی مطلب را درک کنند وبرای نوشتن املاء آمادگی کامل را کسب نمایند .

17-تقویت تندنویسی در بعضی از دانش آموزان

18-استفاده کردن از شیوه های گوناگون متن املاء

19-افزایش گنجینه لغات

20-ایجاد انگیزه در دانش آموزان نسبت به یادگیری درس املاء

نوشته شده در تاریخ جمعه 28 آبان 1389    | توسط: محمد جمالده    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

هدف های رفتاری درس علوم پایه اول

فصل اول

دانش آموز در پایان درس باید  بتواند:

صداهای مختلف را شناسایی کند.

با انواع حس ها آشنا شود.

چهار  مورد از فایده های شنوایی نام ببرد.

چهار مورد ازفایده های حس بویایی را نام ببرد.

چهار مورد از فاید هایی حس بینایی را نام ببرد.

چهار مورد از فایده های چشایی را نام ببرید.

چه مزه های را طریق زبان می توان تشخیص داد نام ببرید.

را ههای  مواظبت از چشم را بیان کند.

را ههای مواظبت گوش  را نام ببرید

حس لامسه رابه عنوان یک وسیله موثر در شناسایی اشیاءمی شناسد..

مهارت

انواع  بو را  با چند   آزمایش  تجزیه و تحلیل نماید.

با انجام چند آزمایش انواع مزه ها را طبقه بندی نماید.

تفاوت ما بین صدا ها را با چند آزمایش تجزیه و تحلیل نماید.

نگرش

اهمیت مواظبت و پاکیزگی حس های پنجگانه علاقه نشان می دهد.

نکات ایمنی در مورد حس های پنجگانه را رعایت می کند.

.نسبت به استفاده از حواس خود کنجکاو  می شود.

با افراد  گروه همکاری می کند.

 

 

فصل دوم

دانش

را ههای که به سالم مانده بدن کمک می کند را نام ببرد.

تعداد و عده هایی  غذایی  روزانه را نام ببرد.

مهمترین وعده های غذایی را نام ببرد.

چند تا از غذاهایی که برای صبحانه مناسب است  نام ببرد

اهمیت خوردن صبحانه را  بیان کند

کار های که برای سلامتی مفید است نام ببرد.

اهمیت ورزش ر ا با کمک د و جمله بیان کند.

وسیله شناسایی میکروب نام ببرد.

تعریفی تا حد امکان خود از میکروب بیان کند.

تعدادی وسایل خطرناک و برنده  را نام ببرد.

چهار مورد از نکات ایمنی در استفاده از وسایل نوک تیز را نام ببرد.

تعداد دفعات  مسواک زدن  در شبانه روز را نام ببرد.

اهمیت واکسن زدن را با یک مثال توضیح دهد.

میکروب را به عنوان عامل بیماری زا بشناسد.

 راههای  مبارزه با میکروب را بیان کند

مهارت

با چند  فعالیت نحوه ی استفاده از وسایل برقی  را درست انجام دهد.

با چند فعالیت اهمیت پاگیزگی در زندگی روز مره نشان دهد

نگرش

اهمیت پاگیزگی و نظافت علاقه مند و احساس مسئولیت می کند.

نکات ایمنی ورزش در هر و مکان و زمان رعایت کند.

در غذا خوردن از افراط و تفریط و کم خوری  پرهیز می نماید.

نکات ایمنی را در استفاده از وسایل برقی  رعایت می کند

 نسبت به داشتن عاد ت های صحیح بهداشت شخصی و عمومی مسئولیت پذیر است.

نسبت به کارهایی که باعث سلامتی می شود با دیگران مشورت می نماید.

 

فصل سوم

دانستنیها

حرکت های گوناگون  در  جانوران را با ذکر مثال بیان کند .

با انواع   غذا خوردن جانوران آشنا می شود.

با محل زندگی جانوران آشنا می شود.

نوع حرکت جانوران را مشخص کند.

اندام حرکت جانوران را نام ببرد.

چند جانور را که در خشکی زندگی می کند نام ببرد.

چند جانور را که در آب زندگی می کند را نام ببرد.

شکل های مختلف جانوران  را بیان کند.

با اندازه های مختلف  جانوران را آشنا می شود.

جانورانی که علف خوار هستند نام ببرد.

جانورانی که گوشت خوار هستند را نام ببرد.

اندام  های حرکتی  ماهی را نام ببرد.

دو مورد  فاید های  حرکت جانوران را  بیان کند.

محل لانه ساختن بعضی از جانوران را بیان کند.

جانورانی که پرواز می کند طبقه بندی نماید.

جانوران را از لحاظ حرکتی طبقه بندی کند.

نحوه ساختن لانه را توضیح دهد.

دو مورد از علت مهاجرت جانوران را نام ببرد.

مهارت

چهار مورد از تقلید صدا ی جانوران را انجام دهد           .

حرکت ماهی را در آب نمایش دهد.

نحوه ی غذا خوردن ماهی را نمایش دهد.

طرز حرکت بعضی از جانوران را بصورت نمایش اجرا نماید.

نمونه ی از لانه  ی جانوران نقاشی نماید.

نمونه ی از فاید های جانوران را به کلاس بیاورد.

 

نگرش

نسبت به رفتار جانوران علاقه مند و کنجکاو می شود

بچه ها نسبت به انجام کار هایشان با هم همکاری کند.

نسبت به شکل و اندازه لانه های مختلف کنجکاو می شوند.

نسبت به نگه داری وسایلی که از جانوران ساخته شده ارزش قائل می شود.

درباره ی جانوران و فواید آنها کنجکاو می شود .

 نسبت به حفظ و نگه داری جانوران علاقه مند می شود.

 

فصل چهارم

دانستنیها

قسمت های مختلف گیاه را نام ببرد.

با انواع ریشه ها آشنا می شود.

چند ریشه ی خوراکی را نام ببرد.

شکل انواع برگ ها را نام ببرد.

کار ریشه بطور ساده بیان  توضیح دهد.

دو تفاوت ریشه  ها را بیان کند.

کار ساقه به طور ساده توضیح دهد.

دو تفاوت ساقه ها را بیان کند.

کار گل را بیان کند .

چگونگی تشکیل میوه را شرح دهد.

چند گیاه میوه دار را نام ببرد

یک فایده از گلبرگ را بیان کند.

فایده های مختلف گیاهان را بیان کند..

چند گیاه میوه دار را نام ببرد.

 نسبت به گوناگونی بودن اندام های گیاه قضاوت می کند.

محل نگه داری دانه را تشخیص  دهد.

 

فایده گیاهانی چون آفتابگردان پنبه و درخت و انگور را بیان کند.

انواع ساقه ها رااز لحاظ نرمی و ضخامت  طبقه بندی کند.

برگ را از نظر رنگ و اندازه طبقه بندی کند.

انواع ریشه ها را لحاظ شکل طبقه بندی کند.

به موارد تشابه و تفاوت میوه های  مختلف توجه می کند.

محل نگه داری دانه در گیاه را مشخص کند.

مهارت

هنگام مشاهده قسمت های مختلف گیاه یادداشت  می کند.

تصویر یک گیاه را به طور کامل نقاشی کند.

برای مشاهده قسمت های مختلف یک گیاه از ذره بین استفاده می کند.        

مراحل تشکیل میوه را نقاشی کند.

چند میوه را به تصویر بکشد.

به موارد تشابه و تفاوت میوه های  مختلف توجه می کند.

گیاهی  مانند پیاز رادر کلاس پرورش نماید.

اندام های مختلف گیاه را به کمک یک گیاه  واقعی معرفی کند.

از طریق گلبرگ گیاهان  رنگ تهیه کند .

نگرشی

نسبت به ارزش و  اهمیت درختان کنجکاو و علاقه نشان دهد.

نسبت به زبیا سازی محیط اطراف احساس مسئولیت می کند.

.حس همکاری در فعالیت گروهی تقویت کند.

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 28 آبان 1389    | توسط: محمد جمالده    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

کودکان و خشونت در تلویزیون

     تلویزیون می تواند عامل مؤثری در رشد و تحول سیستمهای ارزشی، و شكل دهنده رفتار باشد؛ ولی متأسفانه بسیاری از برنامه های تلویزیون مروّج خشونت هستند. با تحقیق در مورد تأثیر برنامه های خشونت آمیز تلویزیون بر كودكان و نوجوانان، معلوم شده است كه آنها:

·                       ترس از خشونت ندارند.

·                       به تدریج می پذیرند كه خشونت راهی برای حل مشكل است.

·                        به تقلید خشونت می پردازند.

·                      ناخودآگاه با شخصیت های خاصی چه قربانیان و چه قربانی كنندگان همانند سازی می كنند. لازم به ذكر است كه همانند سازی، ناآگاهانه و بسیار خطرناك است ولی الگو برداری آگاهانه است.

     مشاهده خشونت در برنامه های تلویزیونی باعث پرخاشگری در كودكان می شود. گاهی اوقات حتی دیدن یك برنامه خشونت آمیز می تواند پرخاشگری را افزایش دهد. كودكانی كه مكرراً نمایشهایی پر از خشونت را تماشا می كنند و ازاین كار منع هم نمی شوند، به احتمال زیاد، به تقلید آنچه می بینند می پردازند. اثر خشونت تلویزیونی ممكن است فوراً در رفتار یا گفتار كودك نمودار شود و یا سالها بعد خود را نشان دهد. البته خشونت تلویزیونی تنها علت پرخاشگری یا رفتار خشونت آمیز نیست ولی از عوامل مهم تلقی می شود. والدین می توانند با استفاده از راههای پیشنهاد شده زیر كودكان خود را از خشونت مفرط تلویزیونی محافظت كنند:

۱- به برنامه هایی كه كودكان می بینند توجه كنید و بعضی از آنها را همراه كودك خود ببینید. چنانچه كودك خود را به هنگام تماشای برنامه های خاص تلویزیونی همراهی كنید،  می توانید سؤالهای او را بهتر برایش توضیح دهید و جلوی كج فهمی او را بگیرید.

۲- زمان تماشای برنامه های تلویزیونی را محدود كنید. توجه داشته باشید كه تلویزیون را نباید در اتاق خواب بچه ها قرار دهید. با این عمل خود باعث می شوید كه كودك با اثرات منفی برنامه های خشونت آمیز تلویزیونی، به خواب نرود؛ همچنین نظم ساعت خواب و بیداری او مختل نمی شود.

۳- به كودكان خود تذكر دهید كه اگر چه هنرپیشه حقیقتاً مجروح نشده یا به قتل نرسیده است، لكن این گونه خشونتها در دنیای واقعی یا بسیار دردناك است یا منجر به مرگ می شود.

۴- هنگامی كه برنامه های خشونت آمیز پخش می شود، یا كانال را عوض كنید یا تلویزیون را خاموش كنید. توضیح دهید كه مشكل آن برنامه چیست و به گونه ای با منطق درخور فهم كودك،  آسیب و ضرر موجود در آن برنامه را توضیح دهید تا میل كودك یا اصرار او برای تماشای این گونه برنامه ها كاهش یابد.

۵- در حضور بچه ها صحنه های خشونت آمیز را تأیید نكنید و بگویید كه بدترین شیوه برای حل یك مشكل، روش خشونت آمیز است.

۶- تأثیر همسن و سالان و دوستان و همكلاسی ها باید به حداقل برسد. به این منظور با والدین بچه های دیگر تماس بگیرید و در مورد نوع برنامه های تلویزیون و مدت زمان مناسب برای تماشای تلویزیون توافق كنید.

والدین با استفاده از این روشها می توانند اثر مخرب تلویزیون را در دیگر حیطه های زندگی از قبیل شكل گیری ها و قالب پذیری های جنسیتی یا نژادی پیشگیری كنند. مدت تماشای تلویزیون توسط كودكان،  جدا از محتوای آن باید كم شود، چون كودكان را از پرداختن به فعالیت های مفید دیگر از قبیل مطالعه، بازی با دوستان و رشد و پرورش علائق خود باز می دارد. اگر والدین در امر محدود كردن كودكان خود مشكل دارند یا نگرانی هایی در باب چگونگی رفتار خود در مقابل واكنش های كودك نسبت به برنامه های تلویزیونی دارند، می بایست با یك روان شناس كودك و نوجوان مشاوره كنند و از رهنمودها و تجارب او برخوردار شوند

نوشته شده در تاریخ جمعه 28 آبان 1389    | توسط: محمد جمالده    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

روز دانش آموز مبارك

 

13 آبان، روز دانش آموز بر تمامی دانش آموزان این مرز و بوم مبارك باد. ان شاء الله مدارج بالای علمی را هر چه سریع تر طی كنید و به عضو مفیدی برای خانواده و جامعه تبدیل شود. همچنین این روز را به تمامی همكاران نیز تهنیت و شادباش می گویم كه با عشق و فداكاری این شكوفه ها را تربیت می كنند.

شادی بی پایان تان را از خداوند منان خواهنم.
برچسب ها: 13 آبان، روز دانش آموز، روز دانش آموز مبارك،

نوشته شده در تاریخ جمعه 28 آبان 1389    | توسط: محمد جمالده    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

عید قربان مبارك

 

عید قربان بر تمامی مسلمانان مبارك باد.

عید قربان مبارك
برچسب ها: عید قربان مبارك،

نوشته شده در تاریخ جمعه 28 آبان 1389    | توسط: محمد جمالده    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

روز كتاب و كتاب خوانی

   سلام دارم به محضر مبارك شما همكاران عزیز، به مناسبت روز كتاب و كتاب خوانی بر آن شدم كه این پست را منتشر كنم.

     در روزگاری كه هر لحظه بر داشته هایمان افزوده می شود و بر گنجینه دانش بشری افزوده می شود، بهتر نیست ما نیز با این قافله حركت كنیم تا شاید از آن عقب نمانیم. متاسفانه خیلی از ما عادت به مطالعه نكردن داریم و این موضوع را مایه افتخاری برای خود می دانیم.

همكاران عزیز ما می توانیم تغییراتی در فرهنگ مطالعه ایران عزیز به وجود بیاوریم. تمام گلایه من این است كه چرا باید مطالعه ما باید به شب امتحان و آن هم از روی اجبار و چند روز قبل و بعد از نمایشگاه  كتاب آن هم از روی جو!!! محدود شود. چرا ما برای هركاری برنامه ریزی داریم اما مطالعه را در برنامه روزانه خود نمی گنجانیم؟

برای عادت دادن مردم و جوانان به مطالعه باید پایه ای برنامه ریزی كرد و به صورت بنیادین عمل كرد. باید خانواده، مدرسه و ... دست به دست هم دهند تا عادات مطالعه ای پیدا كند. به امید روزی كه كتاب در میان همه هموطنان ما قریب باشد.

روز كتاب و كتاب خوانی، آمار مطالعه در ایران، زمان مطالعه، كیفیت مطالعه، كتابخوانی، آموزش كتاب خوانی، عادات مطالعه
برچسب ها: روز كتاب و كتاب خوانی، آمار مطالعه در ایران، زمان مطالعه، كیفیت مطالعه، كتابخوانی، آموزش كتاب خوانی، عادات مطالعه،

نوشته شده در تاریخ جمعه 28 آبان 1389    | توسط: محمد جمالده    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

موضوع انشا

۱.اگر روزی تمام چراغ های راهنمایی قرمز بماند ...

۲.روزی که توپ فوتبال به دست در وازبان چسبید ...

۳.روزی که جای نمک با شکر عوض شد ...

۴.اگر معلم انشا بودم ...

۵.اگر درس می خواندم ...

۶.اگر رئیس جمهور بودم ...

نوشته شده توسط محمد جمالده آبان 89

نوشته شده در تاریخ جمعه 28 آبان 1389    | توسط: محمد جمالده    |    | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^