فصل اول

دانش آموز در پایان درس باید  بتواند:

صداهای مختلف را شناسایی کند.

با انواع حس ها آشنا شود.

چهار  مورد از فایده های شنوایی نام ببرد.

چهار مورد ازفایده های حس بویایی را نام ببرد.

چهار مورد از فاید هایی حس بینایی را نام ببرد.

چهار مورد از فایده های چشایی را نام ببرید.

چه مزه های را طریق زبان می توان تشخیص داد نام ببرید.

را ههای  مواظبت از چشم را بیان کند.

را ههای مواظبت گوش  را نام ببرید

حس لامسه رابه عنوان یک وسیله موثر در شناسایی اشیاءمی شناسد..

مهارت

انواع  بو را  با چند   آزمایش  تجزیه و تحلیل نماید.

با انجام چند آزمایش انواع مزه ها را طبقه بندی نماید.

تفاوت ما بین صدا ها را با چند آزمایش تجزیه و تحلیل نماید.

نگرش

اهمیت مواظبت و پاکیزگی حس های پنجگانه علاقه نشان می دهد.

نکات ایمنی در مورد حس های پنجگانه را رعایت می کند.

.نسبت به استفاده از حواس خود کنجکاو  می شود.

با افراد  گروه همکاری می کند.

 

 

فصل دوم

دانش

را ههای که به سالم مانده بدن کمک می کند را نام ببرد.

تعداد و عده هایی  غذایی  روزانه را نام ببرد.

مهمترین وعده های غذایی را نام ببرد.

چند تا از غذاهایی که برای صبحانه مناسب است  نام ببرد

اهمیت خوردن صبحانه را  بیان کند

کار های که برای سلامتی مفید است نام ببرد.

اهمیت ورزش ر ا با کمک د و جمله بیان کند.

وسیله شناسایی میکروب نام ببرد.

تعریفی تا حد امکان خود از میکروب بیان کند.

تعدادی وسایل خطرناک و برنده  را نام ببرد.

چهار مورد از نکات ایمنی در استفاده از وسایل نوک تیز را نام ببرد.

تعداد دفعات  مسواک زدن  در شبانه روز را نام ببرد.

اهمیت واکسن زدن را با یک مثال توضیح دهد.

میکروب را به عنوان عامل بیماری زا بشناسد.

 راههای  مبارزه با میکروب را بیان کند

مهارت

با چند  فعالیت نحوه ی استفاده از وسایل برقی  را درست انجام دهد.

با چند فعالیت اهمیت پاگیزگی در زندگی روز مره نشان دهد

نگرش

اهمیت پاگیزگی و نظافت علاقه مند و احساس مسئولیت می کند.

نکات ایمنی ورزش در هر و مکان و زمان رعایت کند.

در غذا خوردن از افراط و تفریط و کم خوری  پرهیز می نماید.

نکات ایمنی را در استفاده از وسایل برقی  رعایت می کند

 نسبت به داشتن عاد ت های صحیح بهداشت شخصی و عمومی مسئولیت پذیر است.

نسبت به کارهایی که باعث سلامتی می شود با دیگران مشورت می نماید.

 

فصل سوم

دانستنیها

حرکت های گوناگون  در  جانوران را با ذکر مثال بیان کند .

با انواع   غذا خوردن جانوران آشنا می شود.

با محل زندگی جانوران آشنا می شود.

نوع حرکت جانوران را مشخص کند.

اندام حرکت جانوران را نام ببرد.

چند جانور را که در خشکی زندگی می کند نام ببرد.

چند جانور را که در آب زندگی می کند را نام ببرد.

شکل های مختلف جانوران  را بیان کند.

با اندازه های مختلف  جانوران را آشنا می شود.

جانورانی که علف خوار هستند نام ببرد.

جانورانی که گوشت خوار هستند را نام ببرد.

اندام  های حرکتی  ماهی را نام ببرد.

دو مورد  فاید های  حرکت جانوران را  بیان کند.

محل لانه ساختن بعضی از جانوران را بیان کند.

جانورانی که پرواز می کند طبقه بندی نماید.

جانوران را از لحاظ حرکتی طبقه بندی کند.

نحوه ساختن لانه را توضیح دهد.

دو مورد از علت مهاجرت جانوران را نام ببرد.

مهارت

چهار مورد از تقلید صدا ی جانوران را انجام دهد           .

حرکت ماهی را در آب نمایش دهد.

نحوه ی غذا خوردن ماهی را نمایش دهد.

طرز حرکت بعضی از جانوران را بصورت نمایش اجرا نماید.

نمونه ی از لانه  ی جانوران نقاشی نماید.

نمونه ی از فاید های جانوران را به کلاس بیاورد.

 

نگرش

نسبت به رفتار جانوران علاقه مند و کنجکاو می شود

بچه ها نسبت به انجام کار هایشان با هم همکاری کند.

نسبت به شکل و اندازه لانه های مختلف کنجکاو می شوند.

نسبت به نگه داری وسایلی که از جانوران ساخته شده ارزش قائل می شود.

درباره ی جانوران و فواید آنها کنجکاو می شود .

 نسبت به حفظ و نگه داری جانوران علاقه مند می شود.

 

فصل چهارم

دانستنیها

قسمت های مختلف گیاه را نام ببرد.

با انواع ریشه ها آشنا می شود.

چند ریشه ی خوراکی را نام ببرد.

شکل انواع برگ ها را نام ببرد.

کار ریشه بطور ساده بیان  توضیح دهد.

دو تفاوت ریشه  ها را بیان کند.

کار ساقه به طور ساده توضیح دهد.

دو تفاوت ساقه ها را بیان کند.

کار گل را بیان کند .

چگونگی تشکیل میوه را شرح دهد.

چند گیاه میوه دار را نام ببرد

یک فایده از گلبرگ را بیان کند.

فایده های مختلف گیاهان را بیان کند..

چند گیاه میوه دار را نام ببرد.

 نسبت به گوناگونی بودن اندام های گیاه قضاوت می کند.

محل نگه داری دانه را تشخیص  دهد.

 

فایده گیاهانی چون آفتابگردان پنبه و درخت و انگور را بیان کند.

انواع ساقه ها رااز لحاظ نرمی و ضخامت  طبقه بندی کند.

برگ را از نظر رنگ و اندازه طبقه بندی کند.

انواع ریشه ها را لحاظ شکل طبقه بندی کند.

به موارد تشابه و تفاوت میوه های  مختلف توجه می کند.

محل نگه داری دانه در گیاه را مشخص کند.

مهارت

هنگام مشاهده قسمت های مختلف گیاه یادداشت  می کند.

تصویر یک گیاه را به طور کامل نقاشی کند.

برای مشاهده قسمت های مختلف یک گیاه از ذره بین استفاده می کند.        

مراحل تشکیل میوه را نقاشی کند.

چند میوه را به تصویر بکشد.

به موارد تشابه و تفاوت میوه های  مختلف توجه می کند.

گیاهی  مانند پیاز رادر کلاس پرورش نماید.

اندام های مختلف گیاه را به کمک یک گیاه  واقعی معرفی کند.

از طریق گلبرگ گیاهان  رنگ تهیه کند .

نگرشی

نسبت به ارزش و  اهمیت درختان کنجکاو و علاقه نشان دهد.

نسبت به زبیا سازی محیط اطراف احساس مسئولیت می کند.

.حس همکاری در فعالیت گروهی تقویت کند.

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 28 آبان 1389    | توسط: محمد جمالده    |    | نظرات()