1- کدام دسته از محصولات زیر را به صورت دیم می توان کاشت ؟

الف ) برنج وپنبه   ب ) گندم وجو     ج ) مرکبات و برنج     د ) برنج وچای

2- از اتصال کدام رودها ، اروند رود به وجود می آید ؟

الف )دجله وفرات   ب ) کارون وفرات ج ) کارون وشط العرب  د ) هیرمند وکارون

3- دریاچه سوان در کدام کشور قرار دارد ؟

الف ) ایران   ب ) ترکیه    ج ) ارمنستان     د ) جمهوری آذربایجان

4- منابع گاز عسلویه ، در کدام یک از آب های زیر قرار دارد ؟

الف ) دریای خزر ب ) دریای عمان    ج ) دریاچه ارومیه     د ) خلیج فارس

5- کدام رود مرز بین کشورهای ایران ، ارمنستان و آذربایجان را تشکیل می دهد ؟

الف ) ارس  ب ) کورا   ج ) اترک     د ) تجن

6- مردم پاکستان به چه زبانی صحبت می کنند ؟

الف ) عربی ب ) فارسی دری    ج ) ترکی    د ) اردو

7-کدام جمله درباره ی صنایع مادر صحیح است ؟

الف ) اغلب در داخل و اطراف شهرها قرار دارند      

ب ) تولیدات آن ها به طور مستقیم به مصرف می رسد

ج ) اتومبیل سازی از صنایع مادر است.

د ) ذوب آهن و ماشین سازی از صنایع مادر هستند .

8- مردم کدام یک از شهر های زیر ترک زبان هستند ؟

الف ) عشق آباد     ب ) ایروان     ج ) باکو         د )مرو

9- کدام قاره دیرتر از بقیه شناخته شد ؟

الف ) آمریکا   ب ) استرالیا    ج ) آفریقا     د ) قطب جنوب

10- کدام عبارت صحیح نیست ؟

الف ) هر نصف النهار می تواند زمین را به دو نیم کره تقسیم کند.

ب ) هر مدار با مدار بالاتر و پایین تر از خود موازی است .

ج ) هر مدار می تواند زمین را به دو نیم کره تقسیم کند .

د ) هر نصف النهار در قطب ها نصف النهار های دیگر را قطع می کند.

11- کوچک ترین وبزرگ ترین کشور همسایه ی ایران به ترتیب کدام گزینه است ؟

الف ) ارمنستان- پاکستان    ب ) آذربایجان – ارمنستان  

 ج ) پاکستان – ارمنستان       د ) آذربایجان – پاکستان

12- محصول کارخانه های پتروشیمی چیست ؟

الف ) مواد شیمیایی       ب ) کود شیمیایی     ج ) مواد شوینده     د ) پلاستیک وچسب

13- کدام فعالیت اقتصادی ، درآمد زیادی را نصیب مردم ترکیه کرده است ؟

الف ) تولیدات صنعتی    ب ) تولید محصول کشاورزی    ج ) جذب گردشگر    د ) پرورش دام و تولید چرم

14- کدام کشور از نظر ناهمواری های طبیعی با بقیه تفاوت دارد ؟

الف ) ارمنستان    ب ) پاکستان    ج ) ترکیه    د ) افغانستان

15- کدام اقیانوس در میان قاره های آمریکا و آسیا فرار دارد ؟

الف ) هند    ب ) اطلس     ج ) آرام     د ) منجمد شمالی

16- رود قزل ایرماق به کدام دریا می ریزد ؟

الف ) مرمره   ب ) اژه    ج ) سیاه   د ) مدیترانه

17- یک کشتی برای عبور از « بندر بصره » به « بندر کراچی » به ترتیب از کدام آب ها می گذرد ؟

الف ) خلیج فارس ، دریای عمان و اقیانوس هند     ب ) دریای عمان ، خلیج فارس و اقیانوس هند

ج ) اقیانوس هند ، خلیج فارس و دریای عمان        د ) اقیانوس هند ، دریای عمان و خلیج فارس

18- شهرهای اسلام آباد ، عشق آباد وایروان به ترتیب مرکز کدام دسته از کشور های زیر هستند ؟

الف ) ارمنستان – افغانستان – پاکستان     ب ) ترکمنستان – پاکستان – ارمنستان

ج) افغانستان – پاکستان – ترکمنستان       د ) پاکستان – ترکمنستان – ارمنستان

19- ایران در کدام نیم کره ها قرار دارد ؟

الف ) شمالی – شرقی    ب ) شمالی – غربی    ج ) جنوبی – غربی      د ) جنوبی – شرقی

20-  کدام کشور گردشگران بیشتری را به خود جذب می کند ؟

الف ) ارمنستان   ب ) ترکمنستان     ج ) ترکیه     د ) آذربایجان

21- کدام کشور همسایه ی ایران به دریا راه ندارد ؟

الف ) ارمنستان   ب ) پاکستان   ج ) ترکیه   د ) عراق

22- بر روی نقشه های جهان نما کدام اقیانوس دو تکه نشان داده می شود ؟

الف ) آرام   ب )  منجمد جنوبی    ج ) منجمد شمالی    د ) هند

23- مهمترین پالایشگاه نفت ایران در ...... قرار دارد .

الف ) آبادان    ب ) اهواز    ج ) بوشهر    د ) عسلویه

24- کارخانه ی پتروشیمی برای کدام یک از کارخانه های زیر مواد اولیه تولید نمی کند ؟

الف ) بلور سازی     ب ) صنایع بهداشتی    ج ) لوازم الکتریکی      د ) یخچال سازی

25- تشابه حرکت چرخشی و حرکت انتقالی زمین چیست ؟

الف ) مدت حرکت     ب ) جهت چرخش      ج ) پیدایش فصل ها      د ) پیدایش شب و روز

26- نخستین عامل توسعه و گسترش صنعت توجه به ...... است .

الف ) صنایع مادر    ب ) صنایع مصرفی    ج ) منابع و معادن      د )ماشین ها و ابزارها

27- کدام جمله در مورد پاکستان درست نیست ؟

الف ) توسعه صنایع جدید در پاکستان مورد توجه است .

ب ) بیشتر جاهای پاکستان کوهستانی است .

ج ) در جلگه ی  سند محصول فراوان به دست می آید.

د ) پاکستان در درجه اول یک کشور کشاورزی است.

28- کشت کدام محصول به خاک حاصل خیز و آبرفتی و آب فراوان نیاز دارد ؟

الف ) برنج  ب ) چای    ج ) گندم     د ) خرما

29- چرا در اطراف شهرهای بزرگ دامپروری های صنعتی و پیشرفته به وجود آمده است ؟

الف ) به دلیل کاهش افراد شاغل در این رشته

ب ) به دلیل پیشرفت علم وتکنولوژی

ج ) برای تولید گوشت ولبنیات مورد نیاز شهرها

د ) برای استفاده از امکانات شهری

30- کدام دسته از صنایع زیر ، جز صنایع مادر محسوب می شوند ؟

الف ) ذوب آهن ، فولاد ، یخچال سازی     ب ) بلورسازی ، ذوب آهن ، پتروشیمی

ج ) ذوب آهن ، پتروشیمی ، ماشین سازی    د ) ماشین سازی ، پتروشیمی ، کاغذ سازی

نوشته شده توسط محمد جمالده آبان 89

نوشته شده در تاریخ شنبه 29 آبان 1389    | توسط: محمد جمالده    |    | نظرات()