علمی http://tez-hosh.mihanblog.com 2017-08-15T23:55:52+01:00 text/html 2010-12-11T04:58:47+01:00 tez-hosh.mihanblog.com محمد جمالده اهداف جزئی آموزش قرآن كریم در پایه اول ابتدایی http://tez-hosh.mihanblog.com/post/54 <SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">سلام دوست عزیز، خوشحالم که وبلاگ دفتر مشق رو برای مطالعه انتخاب کردی. این تاپیک هم مربوط می شه به اهداف جزئی آموزش قرآن كریم در پایه اول ابتدایی. امیدوارم همکاران پایه اول استفاده لازم رو ببرند.</SPAN></SPAN> <BR><BR><B><A href="http://www.daftare-mashgh.mihanblog.com/post/94"><FONT color=#6e8c12>ادامه مطلب را بنگرید</FONT></A></B> text/html 2010-12-10T04:13:20+01:00 tez-hosh.mihanblog.com محمد جمالده درمدیرت زنگ تفریح دودیدگاه مطرح است : http://tez-hosh.mihanblog.com/post/53 <BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>1-دیدگاه مداخله گر</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>2-دیدگاه غیرمداخله گر</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>دیدگاه مداخله گرمعتقدبه مدیریت مستقیم رفتاردانش آموزان درزنگ تفریح ،ایجادتغییراتی در حیاط وزمین مدرسه وآموزش بازی های سالم وبی خطراست .</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>انتقاد وارد به این دیدگاه این است که با این نوع مدیریت آزادی دانش آموزان و فعالیت های خود به خودآنان که ازنظراجتماعی مفیداست محدودمی شود.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>امادیدگاه دوم که مداخله گراست معتقداست که دانش آموزان درزنگ تفریح بایدکاملاً آزادباشندتابتوانندبه فعالیت هاوبازی های موردعلاقه خودبپردازند.دنباله روی ازاین دیدگاه نیزممکن است درمواردی به رشدفرهنگ ضدمدرسه منجرشود.استفاده ازآزادی منجرمی شودکه این امرمی تواندبه خصوص اثرمخربی بریادگیری دانش آموزان داشته باشد. درسالهای اخیردربسیاری ازکشورهای پیشرفته نوآوری هایی درجهت بهبودرفتاردرکلاس وحیاط مدرسه انجام شده وروش های جدیدبرای مدیریت زنگ تفریح به خوبی درجهت کاهش رفتاراختلال زا&nbsp;مورد استفاده قرارمی گیردکه به&nbsp;برخی ازآنهااشاره می شود. </FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>1-بهبودرفتاردرسطح سازمان، کلاس ودرس&nbsp;2-بهبودرفتاردر دانش آموزان ازطریق جلب مشارکت آنان دربازسازی حیاط ومحوطه بازی&nbsp;3-بهبودرفتارازطریق بهبودروابط بین دانش آموزان 4-بهبودرفتاردانش آموزان ازطریق آموزش معلمان وبهبود جو مدرسه </FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><FONT color=#000000><FONT size=1><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B>براساس نظر واتکینس درهرمدرسه سطوح مختلفی وجودداردکه شامل الف </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt">–</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B>سطح سازمان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب-سطح کلاس&nbsp;&nbsp; ج </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt">–</SPAN></B></FONT><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT size=1>سطح فردی</FONT> </SPAN></B></FONT></FONT></FONT></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>باتوجه به این که درسطح الگوهای رفتاری خاصی بروزمی کند،مدیریت رفتاردانش آموزان درهریک ازسطوح شناخت کافی وروشهای تربیتی خاصی رامی طلبد.برای بهبودرفتاردانش آموزان درزنگ تفریح لازم است درهریک ازسطوح اقدامات تربیتی خاصی صورت گیرد.به عبارت دیگربدون توجه به این که درکلاس ودرکل مدرسه چه می گذردوچه الگوی رفتاری درآنجا&nbsp;حاکم است&nbsp;نمی توان انتظارداشت که دانش آموزان رفتارمتعادل وشایسته ای درزنگ تفریح ازخودنشان دهند.ازطرفی لازمه&nbsp;بهبودرفتاردرهریک ازسطوح مشارکت کامل دانش آموزان وایجادجو ومحیطی دوستانه برای بحث وگفتگو درموردرفتارقابل پذیرش وغیرقابل پذیرش وتصمیم گیری درزمینه مقررات کلاس ومدرسه یاتعدیل واصلاح آن است.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>خلاصه برخی ازاصول حاکم برسطوح مختلف سازمان مدرسه ،کلاس وفرد&nbsp;براساس نظرمحقق فوق به شرح زیرمی باشد.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><FONT color=#000000><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B>الف </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt">–</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B>بهبودرفتاردرسطح سازمان </SPAN></B></FONT></FONT></FONT></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>تاسازمان مدرسه ومحیطی که درآن رفتارنامطلوب بروزمی کندمورد ارزیابی واصلاح قرارنگیرد ارائه راه حل های مختلف برای مسایل&nbsp;انضباطی دانش آموزان چاره سازنخواهدبود.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>ازویژگیهای مهم سطح سازمانی چگونگی رفتارمعلم هاومیزان همکاری آنان بایکدیکراست .درمدرسه هایی که فرهنگ مشارکتی وجودداشته باشدبرای کمک به بهبودرفتاریک یاگروهی ازدانش آموزان مبادله اطلاعات وهمکاری معلم هاصورت می گیردکه این امرتاحدود زیادی می تواندبه شناخت وحل مشکل کمک نماید.ودرحالی که درمدرسه هایی که معلم هادرانزوا کار می کنند مشکل رفتاری دانش آموزان به صورت یک مسئله بغرنج وتنبیه دانش آموزان خاطی به عنوان تنهاراه حل موردتوجه قرار می گیرد.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>بهبودرفتاردرسطح سازمان رامی توان باایجادفرصت هایی برای ارزیابی مدیریت کلاس ها،روش های تدریس ،مقررات مدرسه ،الگوی رهبری ،نظام حمایت ازکارکنان وچگونگی ارتباطات فراهم آوردودرصورت لزوم هریک ازمواردفوق راموردتجدیدنظرواصلاح قرارداد.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><FONT color=#000000><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B>ب </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt">–</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B>بهبودرفتاردرسطح کلاس </SPAN></B></FONT></FONT></FONT></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>ازعوامل دیگری که می تواند بررفتار معلم وشاگردتاثیر گذارد،شرایط کلاس می باشد.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>سازمان دادن وهدایت فعالیت دانش آموزان وتسلط بروقایع پیش بینی نشده درکلاس نیازمندمهارت قابل توجه معلم است . وچگونگی مهارت معلم درمدیریت کلاس می تواندازعوامل بروزیاپیشگیری مشکلات رفتاری باشد.همان طورکه مشخص است پاسخ های واکنشی به هنگام بروزمسایل انظباطی کافی نیست بلکه مهم برنامه ریزی قبلی وانجام اقدامات لازم برای پیشگیری ازمسائل است .</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>واتکینس مهارت اصلی معلم رابرقراری یک نظام فعالیت درکلاس می داند.منظورفعالیت هایی است که دریک نظام وحدت یافته باشند.این محقق براین اعتقاداست که اگردرکلاس نظام فعالیت جریان نداشته باشدانظباط حاکم نخواهدشد.نظام فعالیت های کلاس شامل تعیین اهداف ،تعیین&nbsp;تکلیف ،توجه به ارتباطات ،درنظرگرفتن زمان برای هرفعالیت ودراختیارگذاردن منابع مناسب برای آن فعالیت است که برای هریک ازمواردفوق بایدقبلاً برنامه ریزی گردد.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>از اقدامات دیگری که می تواند درکاهش رفتارنامناسب کلاس موثرباشد مشارکت دانش آموزان درتنظیم مقررات کلاس وتقویت مهارت های ارتباطی آنان به خصوص آموزش رفتارارتباطی مناسب با&nbsp;همکاران است .</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><FONT color=#000000><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B>ج </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt">–</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B>بهبودرفتاردرسطح فرد</SPAN></B></FONT></FONT></FONT></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>هردانش آموزبه علت شرایط ویژه خود دارای الگوی رفتاری خاص می باشدلذا هرگز نمی توان دستورالعمل ساده ای برای پاسخگویی به رفتارهای اخلاق نمای دانش آموزان درشرایط مختلف ارائه داد.علل بروز رفتارنامناسب دانش آموز درکلاس یاحیاط مدرسه می تواندناشی ازترکیب دانش آموزان درکلاس و نوع ارتباطات آنان ،رفتارمعلم ،چگونگی سازمان مدرسه ویادلایل فردی باشد.بنابرین درمرحله اول بایدتشخیص دادکه مسئله درکدام قسمت است .</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>جمع آوری اطلاعات توسط معلمان وتهیه فهرستی که نشان دهدچه رفتاری مشکل ایجادکرده ،درچه شرایطی رفتارموردنظربروز می کندودرچه شرایطی امکان بروزآن محدوداست .قبل ازبروزرفتارچه اتفاقی می افتد سپس ازوقوع آن چه پیش می آیدمی توان مفیدباشد.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>معمولاً رفتارنامناسب دانش آموزان درموقعیت های خاص بروزمی کند بنابرین برای شناخت رفتارآنها بایدبه محیط کلاس ونحوه مدیریت آن ومهارت های حل تعارض معلم توجه نمود.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>لازم به ذکراست که تعامل تجربیات معلم ها با هم درموردرفتارفردیاگروه خاص وتبادل روشهای موفقیت آمیز مشاهده کلاس یکدیگروبحث وتبادل نظر درمورد جو و مدیریت کلاس می توان درشناخت بهتررفتاراختلال زا وکاهش آن موثرواقع شود.بایددیدکدامیک ازمعلم هایاهمکاران باجلب اعتماد واطمینان دانش آموزان می تواندبه اودرجلوگیری ازرفتارموردنظرکمک کند.ممکن است معلم ودانش آموز دچار تضادوتعارض باشندوکمک شخص سوم می توانددررفع مشکل ارتباطی موثرواقع شود.رفتاردانش آموزهمچنین ممکن است نشان دهنده مشکل شخصی ونیازمندتوجه خاص باشد.به هرحال مداخله درسطح فردی لازم است که مناسب باوضعیت دانش آموزوشناخت بهبودهای اوباشد.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>مداخله هایی که بتوانددانش آموز راازطریق راه های قابل پذیرش به هدف خودبرساند ازموثرترین روش هابرای بهبودرفتار دانش آموزان باشد.به همین ترتیب تقویت مهارت های مشاورمدرسه وتعیین معلم راهنمابرای دانش آموزانی که دچاراختلالات رفتاری هستندازروش های موثرکاهش رفتار ناسازگار است .</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>چنانچه تدابیرفوق که درحد وظایف مدرسه ومعلمان است موثرواقع نشدضروری است مدرسه به متخصصین حرفه کمک کند ، وجود خدمات حمایتی درمدرسه ،صحبت با اولیاء دانش آموزان ، تشکیل گروه های حمایت کننده ازدانش آموزان برای کمک به یکدیگرمی توانددرحل مشکلات رفتاری مفیدباشد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>یکی ازروشهایی که به بهبودکیفیت زنگ تفریح وتجربیات بازی دانش آموزان منجرمی گردد مشارکت دانش آموزان دربازسازی حیاط ومحوطه بازی می باشد.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>ازتحقیقاتی که توسط محققین دانشگاه شفیلدانگلستان درچارچوب مدرسه انجام شده است . بهسازی فضای بیرونی مدرسه رابه عنوان روشی برای مقابله بااختلالات رفتاری انتخاب کرد ه بودند.این پروژه شامل طرح برای مقابله بااختلالات رفتاری درمدرسه است که مداخله درجهت تغییرفیزیکی حیاط وزمین بازی یکی ازطرح حای فوق می باشد.دراین طرح دانش آموزان مدارس گروه آزمایش باهمکاری چندتن ازدانشجویان معماری وتحت نظارت محققان پس ازتشخیص نقاط ضعف وقوت حیاط وفضای بازی مدرسه به طراحی آن پرداختند.درشروع ازنظردانش آموزان نقاط مثبت حیاط مدرسه نقاطی بودکه آنان بابهره گیری ازخلاقیت خودوبادستکاری محیط ازامکانات ضعیف آن استفاده می کردند.عناصری که به عنوان تغییرات ضروری پیشنهادمی شدنشان دهنده رشدفکری وآگاهی از انتظارات یکدیگربود تغییرات موردنظر دانش آموزان شامل درخت ،بوفه ،وسایل بالارونده ،حیوان ،باغچه ،طناب ،زمین فوتبال ،چرخ وفلک ،بازی مکاره وحیاط پرماجرابود.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>درهریک ازمدارسی که پروژه بهسازی رابرای مقابله بااختلالات رفتاری دانش آموزان انتخاب کرده بودندنوع تغییرات ایجادشده بامدارس دیگرتفاوت داشت .</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>درزمینه اثرات پروژه بررفتاردانش آموزان محققان به این نتیجه رسیدندکه به طورکلی مدارسی که دانش آموزان مشارکت بیشتری درطراحی وساخت محوطه بازی داشتندنتایج تحقیق برای دستیابی به اهداف مثبت تربود. به این معنی که رضایت دانش آموزان اززمین بازی واحساس آنان درموردایجادتغییرات مطلوب درحیاط مدرسه بیش ازسایرمدارس بود.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>ونیزبراساس مصاحبه بامعلمان درهمه مدارسی که درمداخله برای بهسازی حیاط انجام گرفت میزان دعوا وزدوخوردوشکایات دانش آموزان درزنگ تفریح قابل ملاحظه یافته بود.به همین ترتیب میزان خستگی وبی حوصلگی دانش آموزان کمترشدورضایت آنان ازحیاط ومحوطه بازی افزایش یافته بود.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>ازموثرترین برنامه ها آگاه سازی دانش آموزان ازروش های مسالمت آمیزحل اختلافات درمدرسه وتقویت همبستگی میان دانش آموزان است . </FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>مهمترین طرح هادراین زمینه مشارکت آمیزتعارض توسط دانش آموزان ،مشاوره وجرات آموزی است .هدف این نوع مداخله هاتقویت مهارت های اساسی دردانش آموزان به خصوص توانایی گوش دادن ،تقویت اعتمادبه نفس وخودباوری است .</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>دربرنامه حل مشارکت آمیزتعارض بین&nbsp;دانش آموزان سنین مختلف&nbsp;ازطریق کارگا ه های آموزشی وارایه فعالیت های مختلف کمک می شودکه به یادگیری مهارت ها و راهبردهای مناسب مسائل مربوط به دگرآزاری وسایررفتارنامطلوب درمدرسه رابه صورت گروهی وخلاق حل کنند.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>همچنین تکنیک های جرات آموزی کمک می کندکه دانش آموزان به جای این که با دیگران رفتاری منفعلانه یابرعکس پرخاشگرانه داشته باشند درشرایط گوناگون باخودباوری واعتمادبه نفس رفتارکنند.دراثراین برنامه آموزشی مهارت های حل تعارض اعتمادبه نفس دانش آموزان افزایش یافته ومهارت های اجتماعی آنان برای شرکت دربازی های دوست یابی تقویت می شود.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>جلسات آموزش شامل تکنیک های جرات آموزی است که می تواندبرای مقابله یاپیشگیری ازآزارگری به کارگرفته شود.این جلسات به خصوص برای دانش آموزانی مناسب است که معمولاً مورد تمسخریاآزارقرارمی گیرندیامهارت های اجتماعی ضعیفی دارند.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>اولین روش های دیگر پیشگیرانه ومقابله بااختلالات رفتاری دانش آموزان می توان به طرح هایی درزمینه بهبودکیفیت استخدام وآموزش ضمن خدمت معلمان وبرنامه های افزایش احترام متقابل وبهبودرابطه بین دانش آموزان ومعلمان اشاره کرد.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>ازکارکردهای پنهان نقش تربیتی معلمان ومسئولان مدارس نقش الگودهی آنان است ودانش آموزان بدون تنظیم ،متوجه باشندبسیاری ازرفتارهای اجتماعی نگرش هاوارزش هااز راه تقلید و الگوگرفتن ازمربیان خودکسب می کنند.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>بنابرین مهمترین قدم برای بهبودرفتاردرمدرسه وتقویت ارزشهای اخلاقی ،ارائه برنامه های مستمر،آموزش ضمن خدمت برای مدیران ومعلمان درجهت تقویت مهارت های ارتباطی آنان است . اگرقراراست تسامح وسعه صدردرمدرسه تقویت شوددردرجه اول بایدبزرگسالان مدرسه فنون و روشهای برخورد با دیگران را بیاموزند وآگاه گردندکه انسان چگونه می توانددرشرایط پرمساله بادیگران بدون ترس ،خشونت ،نیازهاوابتکارات خودرابیان کندودرعین حال درموردنیازهاوابتکارات دیگران نیزحساس باشد.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>تحقق ارزش های انسانی درصورتی میسراست که معلمان وکارکنان مدرسه به این ارزش ها معتقد باشند و مهارت های لازم رابرای تبدیل آن ها به هدف های رفتاری کسب کرده باشند.اگرمعلم ها به معیارهایی که درمدرسه ارائه می شود عمل نکنندودانش آموزان این نمونه رادررفتارمعلم ها و شاگردان بزرگترنبینندامکان تحقق آن بسیارضعیف است .</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>اگردرمدرسه روح انصاف ،عدالت ، اعتماد بین مسئولان مدرسه ومعلمان برقرارباشد دانش آموزان عدالت ،صمیمیت واحترام متقابل رایادمی گیرند.نوع دوستی وخدمت به دیگران رادانش آموزان با مشاهده کمک شاگردان بزرگتر به کوچکتر&nbsp;یاد می گیرند.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>نوعدوستی وتمایل خدمت به دیگران درافرادی به وجود می آیدکه درخانه ومدرسه برای این رفتار ارزش قائل شده باشند.</FONT></SPAN></B></P>نوشته شدت توسط محمد جمالده آذر89<BR> text/html 2010-12-10T04:10:02+01:00 tez-hosh.mihanblog.com محمد جمالده راه کار های برای مدیریت در زنگ تفریح http://tez-hosh.mihanblog.com/post/52 <BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face="courier new,courier,monospace" size=2>1-بهبودرفتاردرسطح سازمان، کلاس ودرس&nbsp;2-بهبودرفتاردر دانش آموزان ازطریق جلب مشارکت آنان دربازسازی حیاط ومحوطه بازی&nbsp;3-بهبودرفتارازطریق بهبودروابط بین دانش آموزان 4-بهبودرفتاردانش آموزان ازطریق آموزش معلمان وبهبود جو مدرسه </FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " B Titr??><FONT face="courier new,courier,monospace" size=2>شرح کامل پیشنهاد ونحوه ی اجرا :</FONT></SPAN></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face="courier new,courier,monospace" size=2>آموزش و پرورش رسمی که امروزه نقش عمده ای درکشورها ایفا می کندوظیفه داردکه دگرگونی های عمیق درزندگی عمومی بوجودآورد تا زندگی اجتماعی را بهبود بخشد.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face="courier new,courier,monospace" size=2>ازاین رو موسسات آموزشی اعم ازمدارس دبستان ،دبیرستان فقط رسالت ندارندکه در انتقاد دانستنیهای معلوم که دربرنامه آموزشی تعیین شده اند همت گمارند بلکه اینگونه موسسات وظیفه دارند دانش آموزان رابرای زندگی اجتماعی و رعایت مقررات انظباطی و همچنین پذیرش مسئولیت درمحیط مدرسه واجتماع بطورکلی آشنا سازند . آنهارابرای پذیرش مسئولیتهای آینده آماده سازند امروزه گسترش و توسعه حس انتقاد و قضاوت ، شکوفایی استعدادها،آگاهی برای زندگی اجتماعی وتقبل مسئولیتهای اجتماعی ،رسالت اساسی آموزش و پرورش را تشکیل می دهند .</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face="courier new,courier,monospace" size=2>زنگ تفریح جزیی اززندگی وبرنامه روزمره هرمدرسه وبراساس نظراکثردانش آموزان بهترین زمان مدرسه است .دراین فرصت کوتاه و پرهیجان دانش آموزان ازمحیط جدی وخشک کلاس با سروصدای فراوان به حیاط می ریزند.برخی با توپ بازی ،کشتی ،دویدن یا انجام فعالیت های پرهیجان دیگرانرژی جسمانی خود&nbsp;را تخلیه می کنند.برخی دیگردست دردست هم یا درکنارهم راه می روند تا داستان های تمام نشدنی خود را برای یکدیگرنقل کنند.بعضی نظاره گرخاموش بازی های سایرین هستند وبعضی دیگرخشم وعقده های درونی خودرا با درگیری جسمانی یاخشونت کلامی برسرهمسالان یادانش آموزان ضعیف ترخالی کنند.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face="courier new,courier,monospace" size=2>دراین تحقیق درمورد اثرات زنگ تفریح وتاثیرآن برروابط اجتماعی دانش آموزان وهمچنین اثرات مثبت ومنفی زنگ تفریح وهمچنین اثراتی که دربهبود رفتاردانش آموزان درسطح کلاس وسازمان دارد تحلیل وبررسی شده ودرپایان نیزبه جمع بندی اقداماتی که درزمینه بهبودکیفیت زنگ تفریح شده است می پردازیم&nbsp;.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face="courier new,courier,monospace" size=2>دوره نوجوانی دوره برخورد فعال با محیط اجتماعی است .دراین دوره وابستگی های خانوادگی کمرنگ می گردد.همانندسازی نوجوانان باگروه همسالان تقویت می شودوگروه گرایی به اوج خود می رسددراین دوره احراز هویت ،شخیصت طلبی ،استقلال جویی ،حمایت وهمدردی وکسب نقش های اجتماعی درنوجوانان موردتوجه است .</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face="courier new,courier,monospace" size=2>مدیران ومربیانی که بانوجوانان کارمی کنندبایدبه این نکته توجه داشته باشندکه این گروه نگران موقعیت اجتماعی خودهستندومایلنددرگروه همگنان خوداحساس ارزش کنند و زودتردرگروه بزرگسالان واردشوندودرمدرسه موردتوجه وتاثیرقرارگیرند.آنان همواره دربنداستقلال اخلاقی ، اقتصادی و فکری خود هستند و دوست دارند دربرنامه ریزی های مدرسه ومقررات آن موردمشورت قرارگیرندوشرکت داده شوند.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face="courier new,courier,monospace" size=2>باتوجه به ویژگیهای اجتماعی نوجوانان وبه منظورتحکیم موقعیت اجتماعی آنان بایدبرنامه ها ، روشهای تدریس ،کیفیت روابط مربیان ومعلمان بویژه مدیران ومعاونان بادانش آموزان دوره راهنمایی به گونه باشدکه به رشداجتماعی آنان کمک کندوزمینه بروزلیاقت وقبول مسئولیت در امور خانه ومدرسه درآنان فراهم گردد.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face="courier new,courier,monospace" size=2>زنگ تفریح هم فرصتی برای استراحت ورفع خستگی کودکان ونوجوانان وهم مهمترین وسیله اجتماعی شدن آنان به شمارمی رودوتجربیاتی که دانش آموزان درزنگ تفریح به دست می آورند می توانددرنگرش آنان نسبت به خودمدرسه وتحصیل اثربگذارد.بنابرین زنگ تفریح فرصتی است تا دانش آموزان گروه های سنی مختلف ضمن بازی گروهی باهم دوست شوند و به قول بلاچفورد : شبکه های مهم اجتماعی را درمدرسه ایجاد کنند .</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face="courier new,courier,monospace" size=2>درکشورمامدیرمدرسه نقش چندانی درمدیریت زنگ تفریح&nbsp;برعهده ندارددرعوض نقش ناظم یامعاون مدرسه دراین زمینه کاملاً برجسته است .اومعمولاً باوضع مقرراتی که غالباً برای دانش آموزان توجیه نشده است مانند:توپ نیاورید،ندوید،کش بازی نکنید،روی زمین خط نکشید و ... سعی می کند ازتصادم ودرگیری دانش آموزان وبروزخشونتهای اجتماعی آنان به یکدیگرجلوگیری کند.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face="courier new,courier,monospace" size=2>بعضی معاونین گاه باخط کش یاوسیله تهدیدکننده دیگری نیزبرا ی ترساندن &nbsp;واحیاناً بقیه متخلفین&nbsp;به همراه دارند ودرحالی که میان دانش آموزان قدم&nbsp;می زنند مترصدند تا دانش آموزان پرخاشگر،بی انضباط ومتخلف رابه سزای اعمال خودبرسانند.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face="courier new,courier,monospace" size=2>آنان عقیده دارندبااین که بسیاری ازدانش آموزان رفتارمعقولی درداخل کلاس هاازخودنشان می دهندامادرحیاط مدرسه بی انظباط ،خش وغیرقابل کنترل هستند.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face="courier new,courier,monospace" size=2>درمورداثرات مثبت ومنفی زنگ تفریح وبررسی نظرات مهمترین عوامل ذینفع بعضی ازدانش آموزان ومعلمان، تحقیقاتی درکشور ماصورت گرفته است درحالی که این بخش اززندگی درمدرسه همانند سایر برنامه های آموزشی وپرورشی به خاطراثراتی که می توانددرزندگی عاطفی واجتماعی دانش آموزان داشته باشدنیازمندتوجه خاصی می باشد .</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face="courier new,courier,monospace" size=2>تحقیقات درزمینه زنگ تفریح وجنبه های اجتماعی زندگی درمدرسه دربسیاری ازکشورهای صنعتی پیشرفته به خصوص درانگلستان فراوان است .</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face="courier new,courier,monospace" size=2>پژوهش اسمیت و شارپ درموردآزارگری درمدرسه نشان می دهدکه بسیاری ازمعلم های انگلیسی به این دلیل که اکثردعواهاوابرازخشونت دانش آموزان به یکدیگراغلب درزنگ تفریح صورت می گیرد و این امرکه متمرکزکردن حواس دانش آموزان پس ازبازی شلوغ وپرهیجان زنگ تفریح دشوار است و نظرمثبتی در مورد این زنگ ندارندوترجیح می دهندکه زنگ تفریح کوتاه ترشود و یا حتی تغییر دردرس به&nbsp;صورت چند تگ زنگ اعلام شود . گفتنی است که دراین کشورمسئولیت مراقبت از دانش آموزان درحیاط به هنگام زنگ تفریح به خوبی درمدارس ابتدایی به عهده معلمان مدرسه است که به نوبت این وظیفه راانجام می دهند.اتحادیه معلمان انگلیس درزمینه انظباط درمدرسه زنگ تفریح رابه عنوان مهمترین زمان بروزمسایل رفتاری ازقول معلمان نقل کرده است .</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face="courier new,courier,monospace" size=2>علیرغم نظرمعلمان ،نظرشاگردان درموردزنگ تفریح کاملاًمثبت است .نتایج تحقیقات نشان داده است که اکثردانش آموزان گروه نمونه بااین که ازحیاط مدرسه وفضای فیزیکی محوطه بازی خود ناراضی بودندزنگ تفریح رابه عنوان تجربه ای مثبت تلقی نموده اند.دلیل اصلی رضایت دانش آموزان اززنگ تفریح فرصتی است که این زنگ برای ایجاددوستی وانجام بازی های مختلف به آنهامی دهد امادانش آموزان دبیرستانی ازاین که دراین ساعت می توانندبادوستان خوددرمدرسه آزادانه درباره معلم هاصحبت کنندوازفشارهای کنترل بزرگسالان درامان باشنداظهاررضایت کرده اند.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face="courier new,courier,monospace" size=2>بلاچفورد در زمینه&nbsp;بررسی نوع بازی هایی که معمولاً درحیاط مدرسه انجام می شود نشان داده است که نوع بازی های دانش آموزان درمقاطع مختلف تحصیلی باهم تفاوت دارند.&nbsp;به این معنی که دانش آموزان دوره ابتدایی بیشترعلاقمند به بازی های دسته جمعی وپرهیجان یعنی بازی هایی هستندکه محیط مدرسه رازنده وشاداب می کنددرحالی که دردانش آموزان دوره دبیرستان میل به بازی های گروهی تقلیل می یابد وتمایل&nbsp;بیشتری به محبت وراه رفتن بادوستان پیدا می کنند.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face="courier new,courier,monospace" size=2>البته به این معنی نیست که برای دانش آموزان دبیرستان اهمیت کمتری داردبرعکس این زنگ وسیله مهمی برای برقراری ارتباطات اجتماعی وتقویت دوستی هاست ازطرفی مشاهده بازی دانش آموزان درمدرسه نشان می دهدکه درهرمدرسه بازی های خاصی که درارتباط بافرهنگ وزندگی غیررسمی درآن مدرسه است رواج دارد.نقش بازی دردوره ابتدایی بیشترتسهیل برقراری رابطه اجتماعی است </FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face="courier new,courier,monospace" size=2>درحالی که درسال های بعدی نقش آن حمایت وحفظ دوستیها می باشد که دراین حمایت به خصوص به هنگام امتحانات وآماده شدن برای ورود به زندگی اجتماعی پس ازدوران مدرسه باز می باشد.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face="courier new,courier,monospace" size=2>بنابرین دوستی هایی که درزنگ تفریح پا یه گذاری می شوددرطول زندگی برای فرد ارزشمند خواهد بود وطبیعتاً&nbsp;درمقابل نکات مثبت زنگ تفریح واثرات مهم&nbsp;اجتماعی آن درمواقعی نیزکودکان ونوجوانان رفتاری منفی ازقبیل&nbsp;سربه سریکدیگرگذاشتن ،اذیت کردن&nbsp;وکتک کاری از خود نشان میدهند که این امربه خصوص درمدارس پسرانه بیشترمشهوداست .بااین که هدف شوخی های سبک زنگ تفریح وازنظرعاطفی برای دانش آموزان نارحت کننده باشد وبرپیشرفت تحصیلی وآرامش فکری آنان اثرمنفی گذارده محیط مدرسه رابرایشان تلخ وناگوارمی کند. وقوع این نوع&nbsp;رفتارهای خشن نشان دهنده وجود روابط ناسالم بین همسالان می باشدروابطی که براساس سلطه جویی وسلطه پذیری شکل گرفته است . درموردچگونگی تغیراتی که دردهه اخیردرانگلستان درزنگ تفریح وبه خصوص درجهت کاهش زمان آن به دست آمده توسط بلاچفورد پژوهش صورت گرفته این تحقیق نشان می دهددلیل اصلی کاهش زنگ تفریح به منظورافزایش ساعات تدریس بوده است .یکی ازدلایل این امردرکشورفوق وجودرقابت بین مدارس ،توجه به نتایج امتحانات وگرایش به تقویت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است .</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face="courier new,courier,monospace" size=2>دلیل مهم دیگرکاهش زمان زنگ تفریح تمایل به پیشگیری مسائل رفتاری دانش آموزان بوده است .</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face="courier new,courier,monospace" size=2>بااینکه در5سال اخیربه خاطراستراتژی مختلف به کارگرفته شده درزمینه بهبهودرفتاردانش آموزان مدارس ابتدایی درمقایسه بادانش آموزان دبیرستانی رفتاربهتری داشته اند به طورکلی نظرمعلمان این بود که استانداردهای رفتاردرمدارس پایین آمده است .بی احترامی نسبت به بزرگسالان ومحیط ورفتارپرخاشگرانه بیشترشده وتعداددانش آموزانی که رفتارناشایست ازخودبروزمی دهندافزایش یافته است .</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face="courier new,courier,monospace" size=2>دراین تحقیق معلمان همچنین عقیده داشتندکه رفتاردانش آموزان درخارج ازمدرسه نیزدرمقایسه باسالهای گذشته بدترشده است .به طورمثال نظراغلب معلم هااین بودکه دانش آموزان دربازی های خودمثل سابق سازنده وخلاق نیستند.بسیاری ازآنان درحیاط بیکار می گردند وکارخاصی نمی کنند.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face="courier new,courier,monospace" size=2>بازی های سنتی کاهش پیداکرده وسطح بازیها پایین آمده است وبه خصوص برای پسرهابازی نوعی نمایش قدرت درآمده است .بعضی ازمدیران پیشنهادکرده اندکه باید به دانش آموزان بازی های سنتی&nbsp;&nbsp; فراموش شده آموزش داده شود.</FONT></SPAN></B></P><BR> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: " Yagut?? B><FONT face="courier new,courier,monospace" size=2>ازتغییرات دیگرتغییروضع فیزیکی حیاط مدارس بود.به طورمثال توجه به امنیت دانش آموزان باعث شده که بعضی ازوسایل بازی درحیاط به خاطرخطرات احتمالی جمع شود.درمدارس دیگربه این دلیل که حیاط خالی ،خشک وجدی مدرسه می تواند خودعاملی برای بروزرفتارپرمشکل دانش آموزان باشد.اقداماتی&nbsp;درجهت بهبودفضای فیزیکی مدرسه انجام داده اند.مثلاً ایجادیک محوطه سبز،نصب چندوسیله بازی و... ،نگرانی مدیران برای ایجادامنیت بیشتربعضی مدارس رابه کاهش بازی وایجادمحدودیت برای حرکت وفعالیت کشانده است .بااین که توجه به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان باافزایش ساعات تدریس وکنترل رفتاردانش آموزان مفیداست اماطبیعتاً کاهش زنگ تفریح یعنی زمانی راکه دانش آموزان می توانندباتعامل وبازی بایکدیگربه صورت غیرمستقیم به کسب تجربیات اجتماعی ارزشمندبپردازندمحدودکند.این محدودیت به خصوص ازاین نظردارای عواقب منفی است که بسیاری ازکودکان ونوجوانان به علت زندگی درآپارتمان های کوچک ومحدودیت فیزیکی محیط زندگی فرصت تعامل وبازی باهمسالان خودراندارند.ازطرفی حمل ونقل بسیاری ازدانش آموزان بااتوبوس به مدرسه فرصت بازی بادوستان راازآنان می کیرد.لذا ضروری است برای کودکان ونوجوانان فرصت هایی به وجودآیدتازمانی رادرروزبتواننددرمحیطی آزادبه تعامل وبازی بایکدیگربپردازند. زنگ تفریح می تواندفرصت ارزشمندی برای تقویت مهارت های اجتماعی دانش آموزان واستقلال آنان ازبزرگسالان فراهم آورد. ازطرفی وجودمسایل انضباطی درزنگ تفریح این گرایش رادربعضی ازمدیران ومسئولین به وجومی آوردکه باکاهش این زمان یاکنترل بیشتردانش آموزان آرامش وامنیت بهتری رادرمدرسه تضمین نمایند.بدین ترتیب بزرگسالان مدرسه نقش مهمی برای رفع تضاد فوق به عهده دارند.</FONT></SPAN></B></P> text/html 2010-12-10T04:08:11+01:00 tez-hosh.mihanblog.com محمد جمالده راه کار هاتی برای مدیرین در زنگ تفریح http://tez-hosh.mihanblog.com/post/51 text/html 2010-12-01T09:45:20+01:00 tez-hosh.mihanblog.com محمد جمالده شعر پاکیزگی هوا http://tez-hosh.mihanblog.com/post/50 <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN><FONT color=#444444>&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><FONT color=#444444>شعری که تو این پست می خوام قرار بدم، مربوط به آموزش پاکیزگی به دانش آموزان دبستانی می شه. از این شعر می شه تو روز هوای پاک استفاده کرد. امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره.</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#444444>یه روز یه گنجشک سیاه<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>اومد رو بوم خونه ام</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#444444>اول نشست رو پنجره<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>بعدش نشست رو شونه ام</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#444444>گفتم گنجشک کجا بودی؟<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>که انقدر سیاه شدی؟</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#444444>تو رنگ مشکی اُفتادی<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>یا که تو قیر سیاه شدی</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#444444>به من نگاهی کرد و بعد<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>به آسمون اشاره کرد</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#444444>به دود زشت ماشینا<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>به دور دورا اشاره کرد</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#444444>کاشکی که آسمونمون<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>تمیز باشه، آبی باشه</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#444444>کاشکی شبهای شهرمون<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>همیشه مهتابی باشه</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center></P><FONT color=#444444><BR></FONT> text/html 2010-11-20T04:03:42+01:00 tez-hosh.mihanblog.com محمد جمالده سی سئوال تستی جغرافیا پنجم ابتدایی (مجموعه شماره 1 ) http://tez-hosh.mihanblog.com/post/49 <DIV class=postbody> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>1- کدام دسته از محصولات زیر را به صورت دیم می توان کاشت ؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) برنج وپنبه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب ) گندم وجو<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج ) مرکبات و برنج<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د ) برنج وچای<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>2- از اتصال کدام رودها ، اروند رود به وجود می آید ؟<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف )دجله وفرات<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب ) کارون وفرات ج ) کارون وشط العرب<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>د ) هیرمند وکارون <o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>3- دریاچه سوان در کدام کشور قرار دارد ؟<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) ایران<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب ) ترکیه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج ) ارمنستان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د ) جمهوری آذربایجان<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>4- منابع گاز عسلویه ، در کدام یک از آب های زیر قرار دارد ؟<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) دریای خزر ب ) دریای عمان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج ) دریاچه ارومیه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د ) خلیج فارس<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>5- کدام رود مرز بین کشورهای ایران ، ارمنستان و آذربایجان را تشکیل می دهد ؟<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) ارس<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ب ) کورا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج ) اترک<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د ) تجن<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>6- مردم پاکستان به چه زبانی صحبت می کنند ؟<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) عربی ب ) فارسی دری<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج ) ترکی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د ) اردو<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>7-کدام جمله درباره ی صنایع مادر صحیح است ؟<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) اغلب در داخل و اطراف شهرها قرار دارند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>ب ) تولیدات آن ها به طور مستقیم به مصرف می رسد<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>ج ) اتومبیل سازی از صنایع مادر است.<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>د ) ذوب آهن و ماشین سازی از صنایع مادر هستند .<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>8- مردم کدام یک از شهر های زیر ترک زبان هستند ؟<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) عشق آباد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب ) ایروان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج ) باکو<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د )مرو<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>9- کدام قاره دیرتر از بقیه شناخته شد ؟<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) آمریکا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب ) استرالیا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج ) آفریقا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د ) قطب جنوب<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>10- کدام عبارت صحیح<U> نیست</U> ؟<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) هر نصف النهار می تواند زمین را به دو نیم کره تقسیم کند.<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>ب ) هر مدار با مدار بالاتر و پایین تر از خود موازی است .<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>ج ) هر مدار می تواند زمین را به دو نیم کره تقسیم کند .<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>د ) هر نصف النهار در قطب ها نصف النهار های دیگر را قطع می کند.<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>11- کوچک ترین وبزرگ ترین کشور همسایه ی ایران به ترتیب کدام گزینه است ؟<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) ارمنستان- پاکستان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب ) آذربایجان – ارمنستان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>ج ) پاکستان – ارمنستان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د ) آذربایجان – پاکستان<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>12- محصول کارخانه های پتروشیمی چیست ؟<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) مواد شیمیایی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب ) کود شیمیایی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج ) مواد شوینده<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د ) پلاستیک وچسب<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>13- کدام فعالیت اقتصادی ، درآمد زیادی را نصیب مردم ترکیه کرده است ؟<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) تولیدات صنعتی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب ) تولید محصول کشاورزی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج ) جذب گردشگر<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د ) پرورش دام و تولید چرم<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>14- کدام کشور از نظر ناهمواری های طبیعی با بقیه تفاوت دارد ؟<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) ارمنستان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب ) پاکستان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج ) ترکیه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د ) افغانستان <o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>15- کدام اقیانوس در میان قاره های آمریکا و آسیا فرار دارد ؟<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) هند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب ) اطلس<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج ) آرام<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د ) منجمد شمالی<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>16- رود قزل ایرماق به کدام دریا می ریزد ؟<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) مرمره<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب ) اژه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج ) سیاه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>د ) مدیترانه<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>17- یک کشتی برای عبور از « بندر بصره » به « بندر کراچی » به ترتیب از کدام آب ها می گذرد ؟<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) خلیج فارس ، دریای عمان و اقیانوس هند<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب ) دریای عمان ، خلیج فارس و اقیانوس هند<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>ج ) اقیانوس هند ، خلیج فارس و دریای عمان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د ) اقیانوس هند ، دریای عمان و خلیج فارس<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>18- شهرهای اسلام آباد ، عشق آباد وایروان به ترتیب مرکز کدام دسته از کشور های زیر هستند ؟<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) ارمنستان – افغانستان – پاکستان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب ) ترکمنستان – پاکستان – ارمنستان<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>ج) افغانستان – پاکستان – ترکمنستان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د ) پاکستان – ترکمنستان – ارمنستان<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>19- ایران در کدام نیم کره ها قرار دارد ؟<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) شمالی – شرقی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب ) شمالی – غربی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج ) جنوبی – غربی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د ) جنوبی – شرقی<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>20- <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>کدام کشور گردشگران بیشتری را به خود جذب می کند ؟<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) ارمنستان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب ) ترکمنستان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج ) ترکیه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د ) آذربایجان<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>21- کدام کشور همسایه ی ایران به دریا راه <U>ندارد</U> ؟<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) ارمنستان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب ) پاکستان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج ) ترکیه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>د ) عراق<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>22- بر روی نقشه های جهان نما کدام اقیانوس دو تکه نشان داده می شود ؟<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) آرام<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب )<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>منجمد جنوبی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج ) منجمد شمالی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د ) هند<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>23- مهمترین پالایشگاه نفت ایران در ...... قرار دارد .<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) آبادان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب ) اهواز<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج ) بوشهر<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د ) عسلویه<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>24- کارخانه ی پتروشیمی برای کدام یک از کارخانه های زیر مواد اولیه تولید <U>نمی کند</U> ؟<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) بلور سازی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب ) صنایع بهداشتی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج ) لوازم الکتریکی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د ) یخچال سازی<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>25- تشابه حرکت چرخشی و حرکت انتقالی زمین چیست ؟<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) مدت حرکت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب ) جهت چرخش<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج ) پیدایش فصل ها<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د ) پیدایش شب و روز<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>26- نخستین عامل توسعه و گسترش صنعت توجه به ...... است .<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) صنایع مادر<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب ) صنایع مصرفی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج ) منابع و معادن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د )ماشین ها و ابزارها<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>27- کدام جمله در مورد پاکستان درست<U> نیست</U> ؟<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) توسعه صنایع جدید در پاکستان مورد توجه است .<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>ب ) بیشتر جاهای پاکستان کوهستانی است .<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>ج ) در جلگه ی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>سند محصول فراوان به دست می آید.<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>د ) پاکستان در درجه اول یک کشور کشاورزی است.<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>28- کشت کدام محصول به خاک حاصل خیز و آبرفتی و آب فراوان نیاز دارد ؟<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) برنج<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ب ) چای<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج ) گندم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د ) خرما<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>29- چرا در اطراف شهرهای بزرگ دامپروری های صنعتی و پیشرفته به وجود آمده است ؟<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) به دلیل کاهش افراد شاغل در این رشته <o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>ب ) به دلیل پیشرفت علم وتکنولوژی<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>ج ) برای تولید گوشت ولبنیات مورد نیاز شهرها<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>د ) برای استفاده از امکانات شهری<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>30- کدام دسته از صنایع زیر ، جز صنایع مادر محسوب می شوند ؟<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>الف ) ذوب آهن ، فولاد ، یخچال سازی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب ) بلورسازی ، ذوب آهن ، پتروشیمی<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>ج ) ذوب آهن ، پتروشیمی ، ماشین سازی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>د ) ماشین سازی ، پتروشیمی ، کاغذ سازی</STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><STRONG>نوشته شده توسط محمد جمالده آبان 89</STRONG></FONT></FONT></SPAN></P></DIV> text/html 2010-11-20T03:55:38+01:00 tez-hosh.mihanblog.com محمد جمالده دانستنی هایی درباره ویروس وباکتری http://tez-hosh.mihanblog.com/post/48 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">ویروس چیست؟ <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">ویروس ها آنقدر کوچکند که با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند. نمی توانند به خودی خود تکثیر شوند، از اینرو باید به یک سلول میزبان حمله کرده و بر آن غلبه کنند تا بتوانند ذرات ویروسی بیشتری بسازند. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">ویروس ها از مواد ژنتیکی (</SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">DNA</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN dir=rtl></SPAN> یا </SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA">RNA</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN dir=rtl></SPAN>) تشکیل شده اند که با پوسته ای پروتئینی احاطه می شوند. آنها قادر به نزدیک شدن به سلول ها و وارد شدن به آنها هستند. سلول های غشای مخاطی، مثل سلول هایی که در راه تنفسی که از آن هوا را استنشاق می کنیم وجود دارند، چون با پوسته ی پروتئینی پوشیده نشده اند، معمولاً درمقابل حملات ویروسی ضعیف هستند. <o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">باکتری چیست؟ <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">باکتری ها موجوداتی تک سلولی اند. این موجودات از آنجا که قدرت تقسیم شدن دارند، می توانند به خودی خود تکثیر شوند. شکل آنها متغیر است و پزشکان با استفاده از این خصوصیات آنها را به گروه های مختلف تقسیم می کنند. باکتری ها همه جا وجود دارند، داخل و خارج از بدن ما. اکثر آنها کاملاً بی خطر هستند و حتی برخی آنها برای بدن فایده هم دارند. اما بعضی باکتری ها ممکن است باعث ایجاد بیماری شوند. دلیل آن ممکن است این باشد که در محل نامناسبی وارد شده اند و یا صرفاً به منظور حمله کردن به بدن ما ساخته شده اند. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">بیماری چطور از طریق ویروس و باکتری منتقل می شود؟ <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">بیماری های ویروسی و باکتریایی هر دو به شیوه های یکسان منتقل می شوند: <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <UL type=disc> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l2 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">فردی که سرماخورده باشد می تواند بیماری را با عطسه یا سرفه منتقل کند. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l2 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">باکتری و ویروس از طریق لمس کردن یا دست دادن با فردی دیگر پخش می وند. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l2 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">دست زدن به غذاها با دستان آلوده نیز باعث انتقال ویروس یا باکتری از طریق روده و امعاء درونی می شود. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l2 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">مایعات بدن مثل خون، بزاق، و مایع منی ممکن است حاوی موجودات آلوده باشد و انتقال این مایعات، مثلاً با تزریق یا رابطه ی جنسی، اهمیت زیادی دارد به ویژه برای بیماری های ویروسی مثل هپاتیت و ایدز. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></LI></UL> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">چطور از بیماری جلوگیری کنیم؟ <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <UL type=disc> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">دستانتان را به طور کامل بشویید (این کار معمولاً بهترین راه جلوگیری از ابتلا به سرماخوردگی است). <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">دست دادن با فردی که سرماخورده است خطرناک است، به همین دلیل سعی کنید بعد از دست دادن از لمس کردن بینی و چشمها خودداری کنید. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">غذاها باید تا حد امکان سریع پخته شود یا سرد شود. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">سبزیجات&nbsp; گوشت را باید به طور جداگانه بسته بندی کرد و د طبقات مختلف یخچال نگه داری نمود. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">گوشت باید قبل از مصرف به خوبی پخته شود. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">به یاد داشته باشید که غذاهایی که حاوی این موجودات میکروسکوپی هستند، ممکن است بو و ظاهر بد نداشته باشند. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">بعضی از این موجودات با پخته شدن غذا می میرند اما ممکن است بقایایی سمی از خود به جای بگذارند که باعث ایجاد حالت تهوع و استفراغ می شود. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">استفاده از کاندوم در رابطه ی جنسی انتقال بیماری هایی که معمولاً از طرق رابطه ی جنسی منتقل می شوند را تا حد زیادی کاهش می دهد. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></LI></UL> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">بیماری های باکتریایی چطور درمان می شوند؟ <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">بیماری های باکتریایی معمولاً با مصرف یک آنتی بیوتیک خاص که فقط باکتری که باعث بیماری شده را می کشد، درمان می شوند. پزشک برای امینان از نوع درمانی که باید برای شما استفاده کند، معمولاً از شما نمونه ی ادرار می گیرد یا گلویتان را بررسی می کند. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">بیماری های ویروسی چطور درمان می شوند؟ <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">ویروس ها تا زمانیکه وارد سلول های بدن نشوند، قادر به تکثیر نیستند. به همین دلیل است که درمان بیماری های ویروسی معمولاً به سیستم دفاعی بدن خود بیمار واگذار می شود. درمان بیماری های ویروسی مثل آنفولانزا شامل موارد زیر است: <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <UL type=disc> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">خوردن مقدار کافی آب <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">خانه ماندن. افرادی که در چنین موقعیت هایی سر کار یا مدرسه می روند، نه تنها ممکن است این ویروس را به همکاران یا همکلاسی هایشان منتقل کنند، بلکه احتمال زیادی وجود دارد عفونت باکتریایی هم بگیرند. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">استفاده از مسکن یا سایر داروهای مشابه برای پایین آوردن درجه حرارت بدن. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B> <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; COLOR: black; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt"><B><SPAN lang=AR-SA style="mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">برای اکثر بیماری های ویروسی واکسن ساخته شده است. واکسن به بدن برای مقابله با این بیماریها کمک میکند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></LI></UL> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">تعداد کثیری از درمان های ضدویروسی ساخته شده است که از تکثیر ویروس ها جلوگیری کرده و باعث می شود بیماری سریعتر روند درمان خود را طی کند. اما متاسفانه این درمان ها هنوز روی تعداد اندکی از ویروس ها قابل استفاده است. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">آنتی بیوتیک هیچ تاثیری بر بیماری هایی مثل سرماخوردگی یا آنفولانزا ندارد و بهتر است مصرف آنتی بیوتیک را برای بیماری های باکتریایی محدود کنیم که به خودی خود بهبود نمی یابند. مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک، با ترغیب بدن برای رشد باکتری های مقاوم دربرابر آنتی بیوتیک، اثر آن را کاهش می دهد. </FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT face="Times New Roman" size=3>نوشته شده توسط محمد ن 89</FONT></SPAN></B></P> text/html 2010-11-19T08:32:24+01:00 tez-hosh.mihanblog.com محمد جمالده ویژگی های عاطفی کودکان دیر آموز : http://tez-hosh.mihanblog.com/post/47 <FONT face=Arial color=#0000ff size=3>ویژگی های عاطفی کودکان دیر آموز :</FONT> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=Arial size=3>نگرش کودکان دیر آموز،به مدرسه و تحصیل معمولا منفی است.تعداد غیبت های آنان بیشتر است و در بسیاری از موارد از سوی معلم و همکلاسان خود طرد می شوند. این نگرش منفی نسبت به کودکان دیر آموز در کلاس سوم تا پنجم بیشتر است شاید به این دلیل که آنها مشکلات سازگاری بیشتر دارند. گاهی این دانش آموزان تعارض های اجتماعی خود را به شکل پرخاشگری نشان می دهند چرا که در هنگام مواجهه با بحران های بین فردی و شخصی ساز و کار های ناکارآمدی برای مقابله در پیش می گیرند.</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>دیر آموزان انگیزه بالایی ندارند و همین امر موجب درماندگی، ناامیدی و پایین آمدن عزت نفس آنها در مدرسه می شود.تجربه شکست مکرر در کلاس،فقدان هدف برای آینده،نگرش منفی همکلاسان و روش های نادرست آموزش،رشد انگیزه تحصیلی این کودکان را به شدت کاهش می دهد.این کودکان از مشکلات رفتاری خود آگاه نیستند و نمی توانند عواطف خود را به طور مناسب ابراز کنند.از کشف مشکل آنها ناتوانیم و آموزشهای لازم را در برخورد با این کودکان ندیده ایم.</FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN style="COLOR: blue">* دانش آموزان با ناتوانی یادگیری چه کسانی هستند:</SPAN></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری گروهی از کودکانی هستند که ظاهر طبیعی دارند و رشد جسمی و قد وزنشان حاکی از بهنجار بودن آنان است،هوششان در حد متوسط می باشد به خوبی صحبت می کنند ومانند سایر کودکان بازی کرده وبا دیگران ارتباط برقرار می نمایند در خانه کارهایی راکه والدین به آنها واگذار می کنند به خوبی انجام می دهند در مهارت های خودیاری نیز مشکل بسیار مشخص و چشمگیری ندارند.اما در مهارت های تحصیلی با مشکل بسیار مشخص و چشم گیری ندارند.اما در مهارت های تحصیلی ودرسی و مفاهیم پیشرفت تحصیلی با مشکل روبروینداین کودکان در ابتدا با همسالان خود چندان تفاوتی از نظر درسی ندارند اما به تدریج و با افزایش پیچیدگی دروس این فاصله بیشتر خواهد شد توانمندی آنها در یادگیری مطالب<SPAN>&nbsp; </SPAN>به طور قابل ملاحظه ای با دیگر همسالان متفاوت است ویادگیری مهارت های آموزشگاهی مانند خواندن و نوشتن و حساب کردن به شیوه معمول در مدارس بر ایشان دشوار می باشد این مشکل معمولا بعد از آنکه کودک مدتی در مدرسه مشغول تحصیل می شود ظاهر می گردداین کودکان در ابتدا اطمینان کافی به پیشرفت تحصیلی خود دارند به تدریج در می یابند که کودکان دیگر نسبت به آنها از وضعیت تحصیلی بهتری برخوردارند عدم شناخت این دانش آموزان از سوی معلم و اولیا تاثیرات بدی را به لحاظ فردی و اقتصادی و اجتماعی بر روی دانش آموزان و اولیا و جامعه می گذارند احساس عدم توانایی در اینگونه دانش آموزان بکار بردن روشهای منسوخ گذشته از سوی مدرسه واولیا(فشار ها،تحقیرها،سرزنش های مقایسه ای ناروا) موجب عدم اعتماد به نفس،احساس تحقیر وافسردگی و نهایتا مردودی وترک تحصیل را همراه دارد.</FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN>&nbsp;</SPAN>* <SPAN>&nbsp;</SPAN>راه چاره </FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>مسلم است که کار با دانش آموزان دیرآموز باید دور از نگرش منفی و تعصب صورت بگیرد.باید این نگرش در جامعه آموزشی و خانواده ایجاد شود که دیر آموزان متعلق به جامعه عادی هستند واستثنایی تلقی نمی شوند.به عبارت دیگر اگر یک کودک دیر آموز در نظام<SPAN>&nbsp; </SPAN>آموزشی درست نبیند و سرانجام با بر چسب استثنایی وارد مراکز ویژه شود نشان دهنده ناکارآمد بودن روش آموزشی است.والدین باید نقش خود را به عنوان معلمان طولانی مدت کودک،بپذیرند و پذیرفتن این نقش مستلزم آن است که بین خانه و مدرسه همکاری و ارتباط بیشتر و فعالتری ایجاد شود.بنابراین معلمان این دانش آموزان باید آموزش مناسب و دوره های مربوطه را بگذرانند ودارای شناخت کافی از کودکان و نحوه ارتباط با خانواده های آنان باشند. در حال حاضر بهترین کمک به این کودکان آن است که: خانواده ها به طور موثر با معلم همکاری کرده و معلم از این همکاری استقبال کند. این کودکان در کلاس هایی قرار گیرند که دارای دانش آموز کمتری باشد تا معلم بیشتر به آموزش انفرادی بپردازد وبه تدریج کودک را درگیر فعالیت های گروهی و دروس جمعی نماید. پیشرفت این کودکان به صورت هفتگی ثبت شود در این صورت نیاز از وجود یک مشاور کمک گرفته شود.</FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'B Koodak'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN>&nbsp;</SPAN>*</FONT><FONT size=2><FONT face=arial,helvetica,sans-serif> این پیام کودکانی است که از ناتوانایی یادگیری رنج می برند:</FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; BACKGROUND: red; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">کاش :</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> <FONT size=2>برای آموختن به من به راهنمایی شفاهی و آموزش<SPAN>&nbsp; </SPAN>کلامی بسنده نکنی،من نیازمند رهبری عملی توام.</FONT></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; BACKGROUND: red; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">کاش :</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> <FONT size=2>مرا آزاد بگذاری واز کندی حرکاتم ناشکیبا نشوی و به خاطر عملکرد ناشیانه ام فرصت کسب تجربه و یادگیری را از من سلب نکنی.</FONT></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; BACKGROUND: red; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">کاش :</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> <FONT size=2>در آموزش به من در انتظار معجزه نباشی تا از کوشش و مبارزه در آموختنم مایوس نشوی.</FONT></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; BACKGROUND: red; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">کاش :</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> <FONT size=2>به من فصت بدهی تا کارهایم را خود انجام دهم و آهنگ کند رفتارم را پذیرا باشی و به تعجیل وادارم نکنی.</FONT></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; BACKGROUND: red; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">کاش :</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> <FONT size=2>صبورانه بگذاری میزان سرعتم را خود تعیین کنم تا بدانی در پناه صبر تو خواهم آموخت.</FONT></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; BACKGROUND: red; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">کاش :</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> <FONT size=2>مرا سرزنش نکنی که من به علت عدم توانایی مستحق ملامت نیستم واندک پیشرفتم را مقدمه پیشرفت دیگر تلقی کنی.</FONT></SPAN></FONT></FONT></P> text/html 2010-11-19T08:31:56+01:00 tez-hosh.mihanblog.com محمد جمالده مشکلات نوشتن املا http://tez-hosh.mihanblog.com/post/46 <DIV class=PostBody dir=rtl> <P dir=rtl align=center>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=justify><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">١-تلفظ صحیح کلمه ها و ترکیب های درس </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">2-روان و رسا خوانی متن درس </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">3-به کاربردن کلمه های درس در جمله </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">4-تعیین تعدادی حروف جهت پیدا کردن کلماتی که دارای این حروف هستند ازمتن درس توسط دانش آموز </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">5-به کاربردن وضعیت نوشتن نقطه نسبت به شکل حروف یعنی محل قرارگرفتن نقطه در پایین یا بالا و تعداد نقطه </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">6-به کارگیری صحیح نشانه ی تشدید در کلمات مشدد درس تا ویژگی نوشتاری این کلمات در ذهن دانش آموزان تثبیت گردد . </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">7-به کارگیری حروف چند شکل و یک صدا در کلمات که یک دسته از آن ها حرف (( س ، ص ، ث )) هستند که در زبان فارسی یک گونه صدا دارند . </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">8-یادداشت کردن اشتباهات املائی دانش آموزان به منظور آموزش جبرانی آن ها در فرصت های مناسب مانند جمله سازی </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">9-شناخت کلمات مخالف ، هم معنی و هم خانواده های درس </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">10-دادن تمرین های متفاوت جهت شمارش دندانه ها </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">11-ساختن کلمات ترکیبی جهت تقویت املاء </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">12-گفتن املاء پای تخته از کلمه هایی از درس که ارزش املائی دارند . </FONT></P> <H1 align=justify><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size=2>۱۳-پیدا کردن املای صحیح کلمات از روی کتاب&nbsp; توسط دانش آموز</FONT></H1> <P dir=rtl align=justify><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">14-در صورت امکان موقع تصحیح نمودن املاء ، دانش آموزان را انفرادی نزد خود فراخوانده تا به غلط املائی خود توجه کنند . </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">15-در قرائت املاء ، جملات از هم گسیخته و بی ربط ( کلمه به کلمه ) گفته نشود و به صورت جمله بیان شود . </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">16-متن املائی را که می خواهیم به دانش آموز بگوییم ، انتخاب می کنیم و یک بار می خوانیم تا دانش آموزان ارتباط معانی کلمات و مضمون کلی مطلب را درک کنند وبرای نوشتن املاء آمادگی کامل را کسب نمایند . </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">17-تقویت تندنویسی در بعضی از دانش آموزان </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">18-استفاده کردن از شیوه های گوناگون متن املاء </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">19-افزایش گنجینه لغات </FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">20-ایجاد انگیزه در دانش آموزان نسبت به یادگیری درس املاء</FONT></P></DIV> text/html 2010-11-19T08:31:16+01:00 tez-hosh.mihanblog.com محمد جمالده هدف های رفتاری درس علوم پایه اول http://tez-hosh.mihanblog.com/post/45 <DIV class=post-text> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>فصل اول</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>دانش آموز در پایان درس باید&nbsp; بتواند:</FONT></H1> <P dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT size=3><STRONG>صداهای</STRONG><STRONG> مختلف را شناسایی کند.</STRONG></FONT></FONT></P> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>با انواع حس ها آشنا شود.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>چهار&nbsp; مورد از فایده های شنوایی نام ببرد.</FONT> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>چهار مورد ازفایده های حس بویایی را نام ببرد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>چهار مورد از فاید هایی حس بینایی را نام ببرد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>چهار مورد از فایده های چشایی را نام ببرید.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>چه مزه های را طریق زبان می توان تشخیص داد نام ببرید.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>را ههای&nbsp; مواظبت از چشم را بیان کند.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>را ههای مواظبت گوش&nbsp; را نام ببرید</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>حس لامسه رابه عنوان یک وسیله موثر در شناسایی اشیاءمی شناسد..</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>مهارت</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>انواع&nbsp; بو را&nbsp; با چند&nbsp;&nbsp; آزمایش&nbsp; تجزیه و تحلیل نماید.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>با انجام چند آزمایش انواع مزه ها را طبقه بندی نماید.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>تفاوت ما بین صدا ها را با چند آزمایش تجزیه و تحلیل نماید.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>نگرش</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>اهمیت مواظبت و پاکیزگی حس های پنجگانه علاقه نشان می دهد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>نکات ایمنی در مورد حس های پنجگانه را رعایت می کند.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>.نسبت به استفاده از حواس خود کنجکاو&nbsp; می شود.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>با افراد&nbsp; گروه همکاری می کند.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3></FONT>&nbsp;</H1> <P dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3></FONT>&nbsp;</P> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0033 size=3>فصل دوم</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>دانش</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>را ههای که به سالم مانده بدن کمک می کند را نام ببرد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>تعداد و عده هایی&nbsp; غذایی&nbsp; روزانه را نام ببرد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>مهمترین وعده های غذایی را نام ببرد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>چند تا از غذاهایی که برای صبحانه مناسب است&nbsp; نام ببرد</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>اهمیت خوردن صبحانه را&nbsp; بیان کند</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>کار های که برای سلامتی مفید است نام ببرد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>اهمیت ورزش ر ا با کمک د و جمله بیان کند.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>وسیله شناسایی میکروب نام ببرد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>تعریفی تا حد امکان خود از میکروب بیان کند.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>تعدادی وسایل خطرناک و برنده&nbsp; را نام ببرد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>چهار مورد از نکات ایمنی در استفاده از وسایل نوک تیز را نام ببرد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>تعداد دفعات&nbsp; مسواک زدن&nbsp; در شبانه روز را نام ببرد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>اهمیت واکسن زدن را با یک مثال توضیح دهد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>میکروب را به عنوان عامل بیماری زا بشناسد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>&nbsp;راههای&nbsp; مبارزه با میکروب را بیان کند</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>مهارت</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>با چند&nbsp; فعالیت نحوه ی استفاده از وسایل برقی&nbsp; را درست انجام دهد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>با چند فعالیت اهمیت پاگیزگی در زندگی روز مره نشان دهد</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>نگرش</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>اهمیت پاگیزگی و نظافت علاقه مند و احساس مسئولیت می کند.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>نکات ایمنی ورزش در هر و مکان و زمان رعایت کند.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>در غذا خوردن از افراط و تفریط و کم خوری&nbsp; پرهیز می نماید.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>نکات ایمنی را در استفاده از وسایل برقی&nbsp; رعایت می کند</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>&nbsp;نسبت به داشتن عاد ت های صحیح بهداشت شخصی و عمومی مسئولیت پذیر است.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>نسبت به کارهایی که باعث سلامتی می شود با دیگران مشورت می نماید.</FONT></H1> <H1 dir=rtl>&nbsp;</H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ff3333 size=3>فصل سوم</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>دانستنیها</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>حرکت های گوناگون&nbsp; در&nbsp; جانوران را با ذکر مثال بیان کند .</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>با انواع&nbsp;&nbsp; غذا خوردن جانوران آشنا می شود.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>با محل زندگی جانوران آشنا می شود.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>نوع حرکت جانوران را مشخص کند.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>اندام حرکت جانوران را نام ببرد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>چند جانور را که در خشکی زندگی می کند نام ببرد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>چند جانور را که در آب زندگی می کند را نام ببرد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>شکل های مختلف جانوران&nbsp; را بیان کند.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>با اندازه های مختلف&nbsp; جانوران را آشنا می شود.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>جانورانی که علف خوار هستند نام ببرد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>جانورانی که گوشت خوار هستند را نام ببرد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>اندام&nbsp; های حرکتی&nbsp; ماهی را نام ببرد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>دو مورد&nbsp; فاید های&nbsp; حرکت جانوران را&nbsp; بیان کند.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>محل لانه ساختن بعضی از جانوران را بیان کند.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>جانورانی که پرواز می کند طبقه بندی نماید.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>جانوران را از لحاظ حرکتی طبقه بندی کند.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>نحوه ساختن لانه را توضیح دهد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>دو مورد از علت مهاجرت جانوران را نام ببرد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>مهارت</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>چهار مورد از تقلید صدا ی جانوران را انجام دهد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>حرکت ماهی را در آب نمایش دهد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>نحوه ی غذا خوردن ماهی را نمایش دهد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>طرز حرکت بعضی از جانوران را بصورت نمایش اجرا نماید.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>نمونه ی از لانه&nbsp; ی جانوران نقاشی نماید.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>نمونه ی از فاید های جانوران را به کلاس بیاورد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3></FONT>&nbsp;</H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>نگرش</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>نسبت به رفتار جانوران علاقه مند و کنجکاو می شود</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>بچه ها نسبت به انجام کار هایشان با هم همکاری کند.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>نسبت به شکل و اندازه لانه های مختلف کنجکاو می شوند.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>نسبت به نگه داری وسایلی که از جانوران ساخته شده ارزش قائل می شود.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>درباره ی جانوران و فواید آنها کنجکاو می شود .</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>&nbsp;نسبت به حفظ و نگه داری جانوران علاقه مند می شود.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3></FONT>&nbsp;</H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ff3333 size=3>فصل چهارم</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>دانستنیها</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>قسمت های مختلف گیاه را نام ببرد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>با انواع ریشه ها آشنا می شود.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>چند ریشه ی خوراکی را نام ببرد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>شکل انواع برگ ها را نام ببرد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>کار ریشه بطور ساده بیان&nbsp; توضیح دهد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>دو تفاوت ریشه&nbsp; ها را بیان کند.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>کار ساقه به طور ساده توضیح دهد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>دو تفاوت ساقه ها را بیان کند.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>کار گل را بیان کند .</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>چگونگی تشکیل میوه را شرح دهد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>چند گیاه میوه دار را نام ببرد</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>یک فایده از گلبرگ را بیان کند.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>فایده های مختلف گیاهان را بیان کند..</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>چند گیاه میوه دار را نام ببرد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>&nbsp;نسبت به گوناگونی بودن اندام های گیاه قضاوت می کند.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>محل نگه داری دانه را تشخیص&nbsp; دهد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3></FONT>&nbsp;</H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>فایده گیاهانی چون آفتابگردان پنبه و درخت و انگور را بیان کند.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>انواع ساقه ها رااز لحاظ نرمی و ضخامت&nbsp; طبقه بندی کند.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>برگ را از نظر رنگ و اندازه طبقه بندی کند.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>انواع ریشه ها را لحاظ شکل طبقه بندی کند.</FONT></H1> <P dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3><STRONG>به موارد تشابه و تفاوت میوه های&nbsp; مختلف توجه می کند.</STRONG></FONT></P> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>محل نگه داری دانه در گیاه را مشخص کند.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>مهارت</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>هنگام مشاهده قسمت های مختلف گیاه یادداشت&nbsp; می کند.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>تصویر یک گیاه را به طور کامل نقاشی کند.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>برای مشاهده قسمت های مختلف یک گیاه از ذره بین استفاده می کند.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>مراحل تشکیل میوه را نقاشی کند.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>چند میوه را به تصویر بکشد.</FONT></H1> <P dir=rtl><STRONG><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>به موارد تشابه و تفاوت میوه های&nbsp; مختلف توجه می کند.</FONT></STRONG></P> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>گیاهی&nbsp; مانند پیاز رادر کلاس پرورش نماید.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>اندام های مختلف گیاه را به کمک یک گیاه&nbsp; واقعی معرفی کند.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>از طریق گلبرگ گیاهان&nbsp; رنگ تهیه کند .</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>نگرشی</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>نسبت به ارزش و&nbsp; اهمیت درختان کنجکاو و علاقه نشان دهد.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>نسبت به زبیا سازی محیط اطراف احساس مسئولیت می کند.</FONT></H1> <H1 dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=3>.حس همکاری در فعالیت گروهی تقویت کند.</FONT></H1> <P dir=rtl><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P></H1></DIV> text/html 2010-11-19T08:23:44+01:00 tez-hosh.mihanblog.com محمد جمالده کودکان و خشونت در تلویزیون http://tez-hosh.mihanblog.com/post/44 <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">تلویزیون می تواند عامل مؤثری در رشد و تحول سیستمهای ارزشی، و شكل دهنده رفتار باشد؛ ولی متأسفانه بسیاری از برنامه های تلویزیون مروّج خشونت هستند. با تحقیق در مورد تأثیر برنامه های خشونت آمیز تلویزیون بر كودكان و نوجوانان، معلوم شده است كه آنها: </SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol"><SPAN>·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;&nbsp;ترس از خشونت ندارند.</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol"><SPAN>·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;&nbsp;به تدریج می پذیرند كه خشونت راهی برای حل مشكل است. </SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol"><SPAN>·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;به تقلید خشونت می پردازند.</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol"><SPAN>·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;ناخودآگاه با شخصیت های خاصی چه قربانیان و چه قربانی كنندگان همانند سازی می كنند. لازم به ذكر است كه همانند سازی، ناآگاهانه و بسیار خطرناك است ولی الگو برداری آگاهانه است.</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 4.5pt 18pt 4.5pt 30pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>مشاهده خشونت در برنامه های تلویزیونی باعث پرخاشگری در كودكان می شود. گاهی اوقات حتی دیدن یك برنامه خشونت آمیز می تواند پرخاشگری را افزایش دهد. كودكانی كه مكرراً نمایشهایی پر از خشونت را تماشا می كنند و ازاین كار منع هم نمی شوند، به احتمال زیاد، به تقلید آنچه می بینند می پردازند. اثر خشونت تلویزیونی ممكن است فوراً در رفتار یا گفتار كودك نمودار شود و یا سالها بعد خود را نشان دهد. البته خشونت تلویزیونی تنها علت پرخاشگری یا رفتار خشونت آمیز نیست ولی از عوامل مهم تلقی می شود. والدین می توانند با استفاده از راههای پیشنهاد شده زیر كودكان خود را از خشونت مفرط تلویزیونی محافظت كنند:</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 4.5pt 18pt 4.5pt 30pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 4.5pt 18pt 4.5pt 30pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">۱- به برنامه هایی كه كودكان می بینند توجه كنید و بعضی از آنها را همراه كودك خود ببینید. چنانچه كودك خود را به هنگام تماشای برنامه های خاص تلویزیونی همراهی كنید، <SPAN>&nbsp;</SPAN>می توانید سؤالهای او را بهتر برایش توضیح دهید و جلوی كج فهمی او را بگیرید.</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 4.5pt 18pt 4.5pt 30pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 4.5pt 18pt 4.5pt 30pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">۲- زمان تماشای برنامه های تلویزیونی را محدود كنید. توجه داشته باشید كه تلویزیون را نباید در اتاق خواب بچه ها قرار دهید. با این عمل خود باعث می شوید كه كودك با اثرات منفی برنامه های خشونت آمیز تلویزیونی، به خواب نرود؛ همچنین نظم ساعت خواب و بیداری او مختل نمی شود.</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 4.5pt 18pt 4.5pt 30pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 4.5pt 18pt 4.5pt 30pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">۳- به كودكان خود تذكر دهید كه اگر چه هنرپیشه حقیقتاً مجروح نشده یا به قتل نرسیده است، لكن این گونه خشونتها در دنیای واقعی یا بسیار دردناك است یا منجر به مرگ می شود.</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 4.5pt 18pt 4.5pt 30pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 4.5pt 18pt 4.5pt 30pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">۴- هنگامی كه برنامه های خشونت آمیز پخش می شود، یا كانال را عوض كنید یا تلویزیون را خاموش كنید. توضیح دهید كه مشكل آن برنامه چیست و به گونه ای با منطق درخور فهم كودك، <SPAN>&nbsp;</SPAN>آسیب و ضرر موجود در آن برنامه را توضیح دهید تا میل كودك یا اصرار او برای تماشای این گونه برنامه ها كاهش یابد. </SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 4.5pt 18pt 4.5pt 30pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 4.5pt 18pt 4.5pt 30pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">۵- در حضور بچه ها صحنه های خشونت آمیز را تأیید نكنید و بگویید كه بدترین شیوه برای حل یك مشكل، روش خشونت آمیز است.</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 4.5pt 18pt 4.5pt 30pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 4.5pt 18pt 4.5pt 30pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">۶- تأثیر همسن و سالان و دوستان و همكلاسی ها باید به حداقل برسد. به این منظور با والدین بچه های دیگر تماس بگیرید و در مورد نوع برنامه های تلویزیون و مدت زمان مناسب برای تماشای تلویزیون توافق كنید. </SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 4.5pt 18pt 4.5pt 30pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 4.5pt 18pt 4.5pt 30pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">والدین با استفاده از این روشها می توانند اثر مخرب تلویزیون را در دیگر حیطه های زندگی از قبیل شكل گیری ها و قالب پذیری های جنسیتی یا نژادی پیشگیری كنند. مدت تماشای تلویزیون توسط كودكان، <SPAN>&nbsp;</SPAN>جدا از محتوای آن باید كم شود، چون كودكان را از پرداختن به فعالیت های مفید دیگر از قبیل مطالعه، بازی&nbsp;با دوستان و رشد و پرورش علائق خود باز می دارد. اگر والدین در امر محدود كردن كودكان خود مشكل دارند یا نگرانی هایی در باب چگونگی رفتار خود در مقابل واكنش های كودك نسبت به برنامه های تلویزیونی دارند، می بایست با یك روان شناس كودك و نوجوان مشاوره كنند و از رهنمودها و تجارب او برخوردار شوند</SPAN></P> text/html 2010-11-19T08:22:58+01:00 tez-hosh.mihanblog.com محمد جمالده روز دانش آموز مبارك http://tez-hosh.mihanblog.com/post/43 <SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp; <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">13 آبان، روز دانش آموز بر تمامی دانش آموزان این مرز و بوم مبارك باد. ان شاء الله مدارج بالای علمی را هر چه سریع تر طی كنید و به عضو مفیدی برای خانواده و جامعه تبدیل شود. همچنین این روز را به تمامی همكاران نیز تهنیت و شادباش می گویم كه با عشق و فداكاری این شكوفه ها را تربیت می كنند. <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></SPAN></P><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">شادی بی پایان تان را از خداوند منان خواهنم.</SPAN></SPAN></SPAN></P><BR><BR><B></B><BR><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">برچسب ها: <A href="http://www.daftare-mashgh.mihanblog.com/post/tag/13%20آبان"><FONT color=#6e8c12>13 آبان</FONT></A>، <A href="http://www.daftare-mashgh.mihanblog.com/post/tag/روز%20دانش%20آموز"><FONT color=#6e8c12>روز دانش آموز</FONT></A>، <A href="http://www.daftare-mashgh.mihanblog.com/post/tag/روز%20دانش%20آموز%20مبارك"><FONT color=#6e8c12>روز دانش آموز مبارك</FONT></A>، </FONT> text/html 2010-11-19T08:22:22+01:00 tez-hosh.mihanblog.com محمد جمالده عید قربان مبارك http://tez-hosh.mihanblog.com/post/42 <SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">&nbsp; <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">عید قربان بر تمامی مسلمانان مبارك باد.</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="عید قربان مبارك" hspace=0 src="http://aftab.ir/e_card/photos/6209872dd7ac601fc5af5c0f80844848.jpg" align=baseline border=0></SPAN></SPAN></P><BR><BR><B></B><BR><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">برچسب ها: <A href="http://www.daftare-mashgh.mihanblog.com/post/tag/عید%20قربان%20مبارك"><FONT color=#6e8c12>عید قربان مبارك</FONT></A>، </FONT> text/html 2010-11-19T08:21:36+01:00 tez-hosh.mihanblog.com محمد جمالده روز كتاب و كتاب خوانی http://tez-hosh.mihanblog.com/post/41 <FONT size=2>&nbsp;&nbsp; سلام دارم به محضر مبارك شما همكاران عزیز، به مناسبت روز كتاب و كتاب خوانی بر آن شدم كه این پست را منتشر كنم.</FONT> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>در روزگاری كه هر لحظه بر داشته هایمان افزوده می شود و بر گنجینه دانش بشری افزوده می شود، بهتر نیست ما نیز با این قافله حركت كنیم تا شاید از آن عقب نمانیم. متاسفانه خیلی از ما عادت به مطالعه نكردن داریم و این موضوع را مایه افتخاری برای خود می دانیم.</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">همكاران عزیز ما می توانیم تغییراتی در فرهنگ مطالعه ایران عزیز به وجود بیاوریم. تمام گلایه من این است كه چرا باید مطالعه ما باید به شب امتحان و آن هم از روی اجبار و چند روز قبل و بعد از نمایشگاه <SPAN>&nbsp;</SPAN>كتاب آن هم از روی جو!!! محدود شود. چرا ما برای هركاری برنامه ریزی داریم اما مطالعه را در برنامه روزانه خود نمی گنجانیم؟</SPAN></P><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center" align=right><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">برای عادت دادن مردم و جوانان به مطالعه باید پایه ای برنامه ریزی كرد و به صورت بنیادین عمل كرد. باید خانواده، مدرسه و ... دست به دست هم دهند تا عادات مطالعه ای پیدا كند. به امید روزی كه كتاب در میان همه هموطنان ما قریب باشد.</SPAN></P><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> <P dir=rtl style="LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center" align=center><IMG height=336 alt="روز كتاب و كتاب خوانی، آمار مطالعه در ایران، زمان مطالعه، كیفیت مطالعه، كتابخوانی، آموزش كتاب خوانی، عادات مطالعه" hspace=0 src="http://blog.siina.ir/wp-content/uploads/2010/07/ketab.jpg" width=190 align=baseline border=0></P></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN><BR><BR><B></B><BR><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT color=#333333>برچسب ها: </FONT><A href="http://www.daftare-mashgh.mihanblog.com/post/tag/روز%20كتاب%20و%20كتاب%20خوانی"><FONT color=#6e8c12>روز كتاب و كتاب خوانی</FONT></A><FONT color=#333333>، </FONT><A href="http://www.daftare-mashgh.mihanblog.com/post/tag/آمار%20مطالعه%20در%20ایران"><FONT color=#6e8c12>آمار مطالعه در ایران</FONT></A><FONT color=#333333>، </FONT><A href="http://www.daftare-mashgh.mihanblog.com/post/tag/زمان%20مطالعه"><FONT color=#6e8c12>زمان مطالعه</FONT></A><FONT color=#333333>، </FONT><A href="http://www.daftare-mashgh.mihanblog.com/post/tag/كیفیت%20مطالعه"><FONT color=#6e8c12>كیفیت مطالعه</FONT></A><FONT color=#333333>، </FONT><A href="http://www.daftare-mashgh.mihanblog.com/post/tag/كتابخوانی"><FONT color=#6e8c12>كتابخوانی</FONT></A><FONT color=#333333>، </FONT><A href="http://www.daftare-mashgh.mihanblog.com/post/tag/آموزش%20كتاب%20خوانی"><FONT color=#6e8c12>آموزش كتاب خوانی</FONT></A><FONT color=#333333>، </FONT><A href="http://www.daftare-mashgh.mihanblog.com/post/tag/عادات%20مطالعه"><FONT color=#6e8c12>عادات مطالعه</FONT></A><FONT color=#333333>، </FONT><BR></FONT> text/html 2010-11-19T08:19:55+01:00 tez-hosh.mihanblog.com محمد جمالده موضوع انشا http://tez-hosh.mihanblog.com/post/40 ۱.اگر روزی تمام چراغ های راهنمایی قرمز بماند ... <P></P> <P>۲.روزی که توپ فوتبال به دست در وازبان چسبید ...</P> <P>۳.روزی که جای نمک با شکر عوض شد ...</P> <P>۴.اگر معلم انشا بودم ...</P> <P>۵.اگر درس می خواندم ...</P> <P>۶.اگر رئیس جمهور بودم ...</P> <P>نوشته شده توسط محمد جمالده آبان 89</P>